Ennakoiva rakennustekniikan ohjaus ennen luvan hakemista

HUOMIOIKAA muutos käytäntöihin, katso UUTINEN  17.12.2020

Tärkeimmät rakenustekniikan asiat on ratkaistava ja sovittava mahdollisimman ajoissa ja viimeistään ennen luvan hakemista. Espoossa ennakoiva rakennustekniikan ohjaus tehdään hankkeiden koosta ja tyypistä riippuen.

Vaativissa ja poikkeuksellisen vaativissa kohteissa luovutaan TEK-lomakkeista (alla) ja siirrytään kaksiosaisen teknisen ennakkoesittelyn käyttöön. Tämä koskee uusia rakennuslupia. 

Pientalojen ja tavanomaisten kohteiden osalta edetään edelleen kuten aiemminkin (TEK-lomakkeet ja pääpiirustukset).

1. PIENTALOJEN ja pienien kohteiden ohjeet täältä.

2. Lautakunnan päätettäväksi menevissä hankkeissa sekä kouluissa ja päiväkodeissa pidetään kaksiosainen tekninen ennakkoesittely.

3. Edellisten väliin jäävissä hankkeissa, jos ne ovat vaativia tai poikkeuksellisen vaativia, edetään kaksiosaisella teknisellä ennakkoesittelyllä. Yleensä nämä ovat asuntokohteita ja vastaavia.

=======================  

TEK-lomakkeiden ja pääpiirustusten avulla:

  • osoitetaan, että rakentaminen tulee täyttämään säädetyt tekniset vaatimukset mm. palo-, ääni-, talo- ja rakennetekniikan osalta,
  • ilmoitetaan keskeisimmät rakenne- ja talotekniikan suunnittelun lähtötiedot,
  • todetaan hankkeen toteutuksessa tarvittavat eri rakennustekniikan suunnittelu- ja työnjohtotehtävät ja näiden tehtävien vaativuusluokat perusteineen. Suunnittelijoiden ilmoittaminen ja kelpoisuuden osoittaminen täältä.

Menettelyn avulla rakennusvalvonta voi omalta osaltaan todeta, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on huolehtinut tai huolehtii myös siitä, että:

  • pääpiirustuksiin on sisällytetty riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säädökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset,
  • pääsuunnittelijan MRL 120 a § huolehtimisvelvoite on tältä osin toteutunut,
  • rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat.
     

Suojellun tai poikkeuksellisen vaativan kohteen vaativuudet ja kelpoisuudet arvioidaan kaksiosaisessa teknisessä ennakkoesittelyssä.

Kohteet, joissa edelleen edetään TEK-lomakkeilla, alla esityslista ja muistio täytettäväksi

Tekninen ennakkoesittely - esityslista ja muistio (pdf, 1286 Kt) Avautuu Explorer nettiselaimella

LOMAKKEISTO ALLA LINKKEINÄ: