2018 färdigställdes nästan 4 000 nya bostäder i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
8.2.2019 kl. 17.17

Kerrostaloja Leppävaarassa

I Esbo färdigställdes 2018 klart fler nya bostäder än året innan – sammanlagt 3 852 stycken, vilket åter tydligt överskred det årliga målet om 3 000 bostäder. 2017 färdigställdes 3 269 bostäder.

”Vi förväntar oss att den goda utvecklingen kommer att fortsätta i Esbo även framöver, även om byggtempot, som varit högt i flera år, redan visar upp små tecken på nedsaktning”, säger bostadschef Anne Savolainen.

I Esbo kommer det omfattande bostadsbyggandet att fortsätta dels på grund av attraktionskraften i metrozonen, dels på grund av förtätandet av områden längs med den kommande Spårjokern och de nya områdena – till exempel Kera och Finno – som har en enorm byggpotential.

”Metrozonen kommer att fortsätta locka byggherrar och nya invånare, och dessutom har Esbo även andra områden för kompletteringsbyggande, helt nya områden och områden som moderniseras. I dessa kommer det att byggas många bostäder i framtiden”, fortsätter Savolainen.

2018 färdigställdes flest bostäder i Bergans (432 bostäder), Storåkern (370) och Bastvik (331). I dessa områden kommer byggandet att fortsätta aktivt även 2019. Under de närmaste åren färdigställs ett stort antal nya bostäder även i Esbo centrum, Ängskulla och Hagalund, där nybyggnation sker framför allt i Hagalunds centrum och Svanparken. På längre sikt kommer ett betydande antal bostäder för nya invånare att byggas även i Otnäs och Stensvik.

Högt antal bygglov och byggstarter

Liksom under det föregående året höll sig antalet bygglov på rekordnivå; under året beviljades 5 029 nya bygglov. 2017 beviljades 5 287 bygglov.

”Under dessa två på varandra följande år har det beviljats cirka 2 000 fler bygglov än under tidigare år. Dels har detta påverkats av stadens snabba tillväxt under den ekonomiska högkonjunkturen, dels av det omfattande byggandet längs med metron.”

Antalet byggstartade bostäder 2018 höll sig på samma nivå som under 2017. Antalet byggstartade bostäder var 4 176 (2017 totalt 4 095). Av de byggstartade bostäderna fick 14 procent (575 bostäder) statligt understöd, och av dessa var 444 bostäder ARA-hyresbostäder med räntestöd (11 procent av alla byggstarter). Av alla byggstartade bostäder var 79 procent höghus (3 306 bostäder) och 21 procent småhus (870 bostäder).

Av de färdigställda bostäderna fick 16 procent (630 bostäder) statligt understöd, och av dessa var 413 bostäder vanliga ARA-hyresbostäder med räntestöd (11 procent av alla färdigställda bostäder). Enligt MAL-avtalet om markanvändning, boende och trafik bör cirka tjugo procent av bostäderna i huvudstadsregionen ingå i hyresproduktion med räntestöd och statligt understöd och hyresproduktion för specialgrupper. Av alla färdigställda bostäder var 75 procent höghus (2 910 bostäder) och 25 procent småhus (942 bostäder).

Bostadsprogrammet visar vägen

I Esbo stads bostadsprogram har man nedtecknat bostadsproduktionsmålen för de kommande åren, som bland annat handlar om bostadsproduktionsmängderna och säkerställandet av förutsättningarna för byggandet, främjandet av ett mångsidigt bostadsutbud och olika slags befolkningsgruppers boende, en balanserad utveckling av områdena och beaktandet av den ekologiska hållbarheten i boendet. Programmets förverkligande följs årligen inom lokal- och bostadssektionen.

Bild: Tommi Ista