3D-stadsmodellen vann stadsdirektörens innovationstävling

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
30-11-2018 kl. 15.00

2018 års vinnare i stadsdirektörens innovationstävling belönades på prisutdelningen den 30 november. I år gick vinsten till 3D-stadsmodellen som Esbo stadstekniks kartproduktion har tagit fram. I modellen finns bland annat det nuvarande byggnadsbeståndet och gatorna, parkerna och vattendragen i Esbo. Till modellen kan även uppgifter om planläggning, byggnadstillsyn, gatutillstånd, infrastruktur, miljötillsyn och jordegendomar infogas. Modellen delas via ett öppet gränssnitt och kan därmed användas även av andra aktörer. Den nuvarande testversionen utvidgas i början av 2019 till att täcka hela staden.

3D-modellen sparar tid för planeringsbyråerna när utgångsdata ska redigeras, kortar ned genomloppstiderna för utvecklingsprojekt och sparar stadens anslag. Den underlättar invånarnas deltagande redan under planläggningens planeringsskede och minskar därmed behovet av överklaganden.

Innovationen har utvecklats långsiktigt sedan år 2014 i Esbo stad. Under arbetet utvecklades programvaran och skapades en fungerande process. Dessutom studerade tolv av stadens kartinformationshanterare under ledning av innovationsteamet som 3D-datamodellerare för den nya produkten.

Presentationsfilm om 3D-stadsmodellen

”En av årets finaste dagar är dagen då tävlingens finalister presenterar sina innovationer till stadens ledning”, gläder sig stadsdirektör Jukka Mäkelä. ”Den höga nivån i tävlingen bevisar att våra anställda är villiga att utveckla sitt arbete och de tjänster som erbjuds till Esboborna”, fortsätter han.

Mätaruppsättningen för munhälsa tog andra plats

Mätaruppsättningen för munhälsa används för att bedöma tjänster utifrån deras effekt, arbetets kvalitet, kvaliteten på processen och tjänsternas tillgänglighet.

Mätaruppsättningen har tagits fram med en samarbetspartner och utvecklingen av mätarna fortsätter fortfarande. Samarbetet har genererat en riksomfattande uppsättning med kvalitets- och effektmätare som i dagsläget redan används av 16 offentliga och en privat aktör inom munhälsovården. Mätaruppsättningen stödjer valfriheten och är ett hjälpmedel för ledningen och utvecklingen av personalens yrkeskunnighet. I fortsättningen kommer klienterna att kunna jämföra tjänsteproducenter och därigenom få valfrihet.

Hedersomnämnanden till antimobbningsverksamhet och planläggningens responssystem

Jag – antimobbningsverksamheten (“Minä – kiusaamisen vastainen toiminta”) vid Hagalunds skola och gymnasium belönades med ett hedersomnämnande. Modellen i fråga har utvecklats från en studerandes idé till mobbningsförebyggande verksamhet. Gymnasieeleverna leder med kuratorernas stöd lektionerna för åttondeklassare, ”Mobbning live och på sociala medier”, som de själva planerat. I skolan firas även välbefinnandeveckan ”What´s up” som innefattar en aktivitetsdag med temat välbefinnande. Tävlingsjuryn fäste uppmärksamhet vid det genuina samarbetet som tar hänsyn till elevernas och studerandenas åsikter och önskemål. Dessutom lär de studerande på olika stadier känna varandra.

Det andra hedersomnämnandet gick till stadsplaneringscentralens responssystem för planläggningen där åsikter eller respons lämnas direkt på en interaktiv planläggningskarta. Den fortsatta behandlingen av kunddata som systemet producerar är lättare än förr, eftersom markeringarna direkt på kartan är bättre riktade och sparar planerarens tid. Systemet skapar en fil i ett bestämt format som också underlättar registreringen av åsikten i registratorskontoret och kan utnyttjas av planeraren.

Kursen i etisk hackning vann serien Potentiella innovationer

kursen i etisk hackning (Hack with Espoo) delaktiggörs gymnasieelever tillsammans med partnerföretag i utvecklingen av stadens datasäkerhet. Samtidigt lär eleverna sig etisk hackning. Idén som förverkligats av stadens dataskyddschef och representanterna för den finskspråkiga utbildningens gymnasielinje är en nyhet i skolvärlden. Innovationen förverkligar Esbo stads värden om kommuninvånarnas delaktiggörande och stödjer identifieringen av sårbarheter i stadens datasystem.

På andra plats i serien Potentiella innovationer kom småbarnspedagogikens brädspel Olycks-Olle (Tapaturma-Tapani). Spelet är avsett att användas för att lära ut säkra handlingssätt och säkerhetsfärdigheter enligt läroplanen. Förskoleeleverna och femåringarna spelar spelet tillsammans med vuxna. Genom att undersöka fiktiva händelser lär man sig tillsammans att undvika och förebygga olycksfall. Av spelet planeras även egna versioner för lågstadieelever, högstadieelever och arbetsgemenskaper. I juryns bedömning nämndes att man vid utvecklingen av spelet lyckats med att identifiera barnens inlärningspotential.

Stadsdirektörens innovationstävling har ordnats tillsammans med Laatukeskus sedan 2012. Tävlingen är avsedd för de anställda vid staden samt för stadens arbetsgemenskaper och nätverk och har som mål att hitta innovationer som förbättrar stadens tjänster och effektiviserar verksamheten. Tävlingsbidragen deltar även i Laatukeskus tävling Quality Innovation Award där Esbos deltagare under tidigare år har klarat sig väl både nationellt och internationellt.