Skilsmässa i barnfamiljen

De viktigaste praktiska angelägenheterna för en barnfamilj som genomgår en skilsmässa är att upplösa parförhållandet, ordna för barnet och dela upp egendomen.

Skilsmässa vid äktenskap och vid parförhållanden

Ett äktenskap kan upplösas genom domstolsbeslut. Ansökan om skilsmässa lämnas in hos tingsrätten som beviljar den efter en betänketid på sex månader eller utan betänketid när makarna har bott i äktenskapsskillnad utan avbrott de senaste två åren. Justitieministeriet: Äktenskapslagen/ Upplösning av äktenskap

Ett parförhållande upplöses genom ett gemensamt beslut mellan parterna, utan några åtgärder från myndigheterna.

Samarbetet mellan föräldrarna och avtal som berör barnet

Hur bra föräldrarna löser sina inbördes konflikter är avgörande för hur barnet klarar sig genom de förändringar och förluster som föräldrarnas skilsmässa föranleder.  Om föräldrarna kan förhålla sig positivt till varandra och samarbeta i fråga om barnets ärenden, skyddar det barnet och hjälper det att upprätthålla ett stabilt förhållande till bägge föräldrarna. Föräldrarnas oförmåga att samarbeta och gräl mellan dem orsakar med stor sannolikhet allvarliga konflikter och stress hos barnet. Det är viktigt att föräldrarna i ett så tidigt skede som möjligt söker hjälp för samarbetsproblem som de inte lyckas lösa på tu man hand.

Barnets ärenden ordnas på samma sätt oberoende av om det är fråga om en skilsmässa vid ett äktenskap eller ett parförhållande. Föräldrarna bör komma överens om vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll i fråga om det minderåriga barnet.

En skilsmässa är alltid också en psykosocial process, och behandlingen av den är lika viktig som de praktiska arrangemangen.

Barnatillsyningsmannen har som uppgift att hjälpa föräldrarna att utforma avtalen och övervaka att avtalen inte strider mot barnets intressen. Ett avtal som har förhandlats fram och bekräftats hos barnatillsyningsmannen är juridiskt sett likvärdigt med ett domstolsbeslut, och barnatillsyningsmannen bedömer barnets intressen efter samma principer som domstolen.

Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets ärenden sinsemellan eller hos barnatillsyningsmannen, löses de i domstolen. För att utreda ärendet kan domstolen be socialsektorn om tilläggsinformation baserad på expertis inom socialt arbete, som domstolen har svårt att erhålla på annat sätt. En sådan här utredning kallas utredning av omständigheter.

Uppdelning av egendom

När skilsmässoärendet har blivit anhängigt vid domstolen kan vardera maken kräva att egendomen delas upp. Bestämmelserna om uppdelning av egendom gäller endast vid upplösning av äktenskap.

Läs mera:
Justitieministeriets broschyrer: Äktenskapslagen / Delning av makarnas egendom
Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll.

Familjeenhetens tjänster

Ärenden som gäller barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll samt anknytande avtalsförhandlingar. Läs mera om varje tema, länk till sidorna i fråga.