Underhåll och intressebevakning

Syftet med vårdnaden om barn är att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt dess individuella behov och önskemål. Vårdnaden bör trygga positiva och nära människokontakter, i synnerhet mellan barnet och föräldrarna.

Barnatillsyningsmännen i familjeenheten bekräftar avtalen som gäller vårdnad om barnet då barnet är bosatt i Esbo.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad är det primära alternativet för vårdnad också efter en skilsmässa. Då bägge föräldrar får behålla vårdnaden stöder detta deras föräldraskap och motiverar dem att hålla kontakt med barnet. Föräldrar med gemensam vårdnad ansvarar tillsammans för uppgifter som gäller vårdnad och fattar tillsammans viktiga beslut om barnet.

Efter en skilsmässa beslutar föräldrar med gemensam vårdnad tillsammans om följande viktiga frågor

  • skola/dagvård
  • beslut om var barnet ska bo
  • barnets förnamn och efternamn Namnlag
  • barnets religion Religionsfrihetslag
  • barnets pass Passlag 11§
  • hälsovård och sjukvård
  • barnets modersmål
  • förvaltning av barnets egendom.

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans ansvarar den förälder som barnet just då vistas hos för den dagliga vårdnaden, uppfostran och beslut i vardagen.

Ofta blandar föräldrar ihop vårdnadsformen med frågan om hos vem barnet ska bo och med umgängesrätten.

Gemensam vårdnad innebär inte att barnet bor eller vistas lika mycket hos bägge föräldrar.

Ensamförsörjning

Barnets intressen ligger som utgångspunkt för valet av vårdnadsform. Ibland kan ensamförsörjning hjälpa att stabilisera barnets liv eller till och med visa sig vara det enda alternativet för att åtgärder och beslut som gäller barnet i praktiken ska gå att genomföra.

En förälder som separerats från barnets vård har inte rätt att delta i beslutsfattandet av barnets ärenden, att representera barnet i dennes ärenden, eller att erhålla uppgifter om barnet av myndigheterna.

Oberoende av vårdnadsform har barnet rätt att få underhåll från båda föräldrarna och rätt att träffa dem båda.

Begränsad gemensam vårdnad (bestämmelser om arbetsfördelningen) och rätten till information

Då föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet kan domstolen besluta om arbetsfördelningen mellan vårdnadshavarna. Bestämmelserna om arbetsfördelningen kan gälla beslut om namnet, dagvårdsplatsen, skolan, hälsovården, passet o.s.v. Arbetsfördelningen mellan vårdnadshavarna hjälper ofta till att lösa en konflikt om vårdnadsformen.

Domstolen kan lösa vårdnadsfrågan också så att makten att besluta om barnets ärenden ges till den ena föräldern, och den andra föräldern får endast rätt att erhålla uppgifter om barnet från myndigheterna.  Ett sådant avtal kan bekräftas också hos barnatillsyningsmannen.

Extra vårdnadshavare

Förutom till föräldrarna, kan domstolen också anförtro vårdnaden om barnet till en person som har gett sitt medgivande till det.  Grunderna för extra vårdnadshavare kan vara många. Utgångspunkten för extra vårdnadshavare är barnets bästa.

En extra vårdnadshavare befriar inte föräldrarna från underhållsansvaret och den extra vårdnadshavaren har inget underhållsansvar för barnet.

Intressebevakning

Barnets vårdnadshavare är i regel också barnets intressebevakare. Som intressebevakning räknas förvaltning av barnets egendom, representation av barnet i ärenden som berör egendomen samt representation av barnet i rättsliga ärenden.