Faderskapsutredning och fastställande av faderskap

Fastställande av faderskap ska göras om barnets föräldrar inte är gifta med varandra då barnet föds. Endast moderns uppgifter förs då in i befolkningsregistret och faderskapet ska alltid utredas och fastställas separat. Uppgifter om barnets far registreras i befolkningsregistersystemet när faderskapet har bekräftats.

Familjeenhetens barnatillsyningsmän betjänar familjer i frågor som gäller utredning och fastställande av faderskap. Då man behöver använda sig av tjänsterna ska man boka tid. Om barnets föräldrar bor på olika orter eller i olika stater sköts ärendet som myndighetssamarbete med barnatillsyningsmannen på orten där barnet bor eller med utrikesministeriet. Föräldern som bor i Esbo kan uträtta sin del av ärendet hos den lokala barnatillsyningsmannen.

Möte hos barnatillsyningsmannen

Magistraten meddelar barnatillsyningsmannen att ett barn fötts utanför äktenskapet. Barnatillsyningsmannen kallar därefter modern till en faderskapsutredning. Det är önskvärt att båda föräldrarna deltar. Under sammanträdet tar barnatillsyningsmannen emot ett erkännande av faderskapet och gör en faderskapsutredning. Det är möjligt att utföra en blodundersökning för att försäkra sig om faderskapet. För undersökningen behövs ett blodprov av modern, barnen och mannen/männen. En remiss för blodprovet får man i första hand av barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen skickar alla handlingar till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för fastställande av faderskap. Föräldrarna får ett skriftligt meddelande om att faderskapet fastställts.

Om modern inte vill att faderskapet utreds kan hon motsätta sig det under sitt möte med barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen klargör då för henne vad det innebär om faderskapet inte fastställs.

Om mannen inte vill erkänna sitt faderskap eller om mannen vill erkänna sitt faderskap men modern motsätter sig kan ärendet avgöras i domstol. I dessa fall representeras barnet av barnatillsyningsmannen.

I och med att faderskapet fastställs får barnet nya rättigheter

  • barnet blir officiellt släkt med sin far och faderns släkt och får rätt att ärva dem
  • barnets pappa kan också bli vårdnadshavare
  • barnet får rätt att träffa sin far om de bor på olika håll
  • barnet får rätt att få underhåll från sin far
  • barnet kan få faderns efternamn
  • barnet får rätt till eventuella pensions- och försäkringsförmåner från sin fars sida.

Om faderskaper inte blivit fastställt kan modern, den möjliga fadern eller ett barn som fyllt 15 år på nytt anhängiggöra ärendet när som helst genom att kontakta barnatillsyningsmannen. Också en vuxen persons faderskap kan utredas och erkännas hos barnatillsyningsmannen, om alla parter vill det.

Barnatillsyningsmannen kan också ge information, rådgivning och handledning samt övriga tjänster som berör vårdnad om barn, boende, umgängesrätt och underhåll av barn. Barntillsyningsmannens tjänster är avgiftsfria.