Umgängesrätt med barnet

Umgängesrätten hör till barnets rättigheter

Barnatillsyningsmännen i familjeenheten bekräftar avtalen som gäller umgängesrätten med barnet då barnet är bosatt i Esbo.

Barnet har rätt att träffa den föräldern hos vilken han eller hon inte bor.

Då umgängesrätten avtalas beaktas bland annat barnets ålder och utvecklingsstadium samt tidigare kontakt och förhållande med umgängesföräldern.

Beslutet om umgänge bör vara sådant att det garanterar barnets rätt till ett fridfullt liv med så stor regelbundenhet som möjligt. Förutsägbarhet är viktigt för barnet. Besluten ska inte fattas schematiskt, utan varje umgängesrätt bör utgå ifrån barnets individuella livssituation.

Ibland finns det behov att trygga ett smidigt umgänge mellan föräldrar och barn i olika risksituationer. Mötesplats Esbo  möjliggör övervakat umgänge och ungängesstöd samt hämtning och lämning av barnet under övervakning. Tjänsterna är avsedda för barn i Esbo och de är avgiftsfria.