Underhåll och underhållstöd för barn

Barnet har rätt till ett tillräckligt underhåll

Barnatillsyningsmännen i familjeenheten bekräftar avtalen som gäller underhåll av barnet då barnet bor i Esbo, eller ifall barnet inte har hemort i Finland men underhållsskyldigas hemort är Esbo.

Om en förälder inte på annat sätt sörjer för barnets underhåll eller om barnet inte varaktigt bor tillsammans med föräldern, kan det fastställas att underhållsbidrag ska betalas till barnet. Underhåll innebär tillgodoseende av de materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå, den vård och utbildning barnet behöver samt de kostnader som uppstår av detta. 

Föräldrarna svarar efter sin förmåga för barnets underhåll. Vid bedömandet av föräldrarnas förmåga att underhålla barnet beaktas deras ålder, arbetsförmåga och möjligheter att delta i förvärvsarbete, beloppet av tillbudsstående medel samt deras övriga, på lag grundade underhållsansvar.

Justitieministeriet har gett ut en anvisning om uträkning av storleken för underhållsbidrag för barn. Anvisningen är till sin natur en rekommendation. Den har gjorts upp med tanke på vanliga underhållssituationer och passar inte alla specialfall. Penningbeloppen i anvisningen har uppdaterats i början av år 2021. Läs mera: SHM Kommuninfo: Underhållsbidrag och underhållsstöd år 2021

Underhållsbidragen är bundna till levnadskostnadsindexet. Underhållsbidragen höjdes med 0,20 procent 1.1.2021. Höjningen gäller alla gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn och som fastställts senast 31.12.2020. Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 167,35 euro per kalendermånad från och med 1.1.2021.

I familjeenheten sköter byråsekreteraren om indexförhöjningsmärkningarna. Ifall Folkpensionsanstalten sköter om underhållsbidragen görs indexförhöjningsmärkningarna  i Fpa.

Underhållsbidrag för ett barn som fyllt 18 år, s.k. utbildningsbidrag

Föräldrarna svarar för kostnaderna för barnets utbildning även efter att barnet fyllt aderton år, om detta prövas skäligt. Då beaktas i synnerhet barnets talanger, utbildningstiden och kostnaderna för utbildningen samt barnets möjligheter att efter avslutad utbildning själv betala utbildningen. Utbildningsstödet gäller den första utbildningen efter grundskolan, det vill säga utbildning på andra stadiet (gymnasiestudier eller yrkesutbildning). Till utbildningskostnaderna räknas också levnadskostnaderna under studietiden.

Om man avtalar om utbildningsstödet innan barnet fyller 18 år, fungerar den förälder som bor tillsammans med barnet som barnets företrädare och undertecknar avtalet. Ett barn som har fyllt 18 år är själv en av parterna som ingår avtalet. Avtalet om utbildningsstöd kan utformas och fastställas hos barnatillsyningsmannen.

Förhandlingar om underhållsavtal ska nu föras per telefon 

Föräldrar till barn i Esbo har under vissa förutsättningar möjlighet att uträtta ärenden som gäller underhållsbidrag för barn i vår call in-tjänst. Tjänsten är öppen tisdagar kl. 8.30–10 på numret 09 816 27711 (välj nummer 5 under samtalet).

Läs mera information:  Call in-tjänst för frågor om underhållsbidrag