Att stöda språkutvecklingen i en två- eller flerspråkig familj och miljö

Två- och flerspråkighet

Ett barn kan lära sig två språk antingen samtidigt eller efter varandra. Då ett barn lär sig två språk i sin uppväxtmiljö innan det fyller tre, talar man om simultan språkinlärning. Då byggs språken upp sida vid sida som separata system. Att samtidigt lära sig två språk är typiskt i familjer där föräldrarna har olika modersmål, till exempel svenska och finska, och båda föräldrarna regelbundet talar sitt modersmål med barnet.

En stor del av barnen lär sig två språk efter varandra. Man talar om successiv tvåspråkighet när barnet lär sig det andra språket efter att ha fyllt tre år. Detta är ofta fallet till exempel i invandrarfamiljer där barnet lär sig föräldrarnas gemensamma modersmål hemma och efter att ha börjat i dagvård tillbringar sina vardagar i en svenskspråkig miljö. Att lära sig ett annat språk på en nivå som möjliggör vardagskommunikation tar flera år för ett barn i heldagsvård.

Barnets uppväxtmiljö kan ibland vara flerspråkig. Som exempel kan tas en familj där modern talar tyska, fadern spanska, sinsemellan talar föräldrarna engelska och barnet börjar i svensk skola där dessutom många barn talar finska.

Nuförtiden anses tvåspråkigheten ha en positiv inverkan på barnets kognitiva utveckling. Två- och flerspråkighet är en fördel eftersom det ökar den språkliga medvetenheten, det vill säga känsligheten att upptäcka drag i språket och analysera dem.

Att stöda språkutvecklingen

En god bas för två- och flerspråkighet utgörs av goda kunskaper i det egna modersmålet. Modersmålet lär man sig hemma, vilket innebär att föräldrarnas språkanvändning har stor betydelse för hur barnet lär sig och upprätthåller sitt modersmål. Att stöda modersmålet kräver målmedvetenhet och tid av föräldrarna. Om föräldrarna har olika modersmål är det bra om båda använder sitt modersmål då de talar med barnet. Modersmålet är också känslornas och tankarnas språk.

En god kunskap i modersmålet underlättar alltid inlärningen av ett nytt språk.  Om man behärskar modersmålets strukturer samt har ett gott ord- och begreppsförråd är det lättare att lära sig strukturer (grammatik), ord och begrepp i ett annat språk. Då man kan använda sitt modersmål för att berätta, beskriva och diskutera är det lättare att lära sig samma saker på ett annat språk.

Hur kan du stärka modersmålet?

  • tala alltid ditt modersmål med barnet
  • läs och se på lämpliga TV-program tillsammans med barnet, berätta historier, spela spel, sjung och lek på det egna modersmålet
  • tala om vardagens händelser och fråga hur dagen har gått; lyssna till vad barnet berättar och svara på frågor
  • upprepa ofta vanliga ord och meningar i modersmålet, eftersom du kanske är den enda personen som talar barnets modersmål
  • håll kontakt med släktingar och vänner och ordna aktiviteter tillsammans med andra som hör ihop med din egen kultur
  • ordna tillfällen där barnet kan använda sitt modersmål tillsammans med andra barn
  • delta i hobbyverksamhet på modersmålet
  • var stolt över ditt modersmål och visa det för barnet.

Barnet kan periodvis vägra tala sitt modersmål. Fortsätt ändå att konsekvent tala ditt modersmål oberoende av vilket språk barnet svarar på. Du kan till exempel låtsas att du inte förstår vad barnet säger och be barnet upprepa saken på ditt modersmål. Du kan också upprepa vad barnet säger på ditt modersmål.

Språkbad

Språkbad är en undervisningsmetod där ett annat språk medvetet används i barnets miljö, ofta i daghemmet och skolan. Språkbad bygger på tanken att barnet tar till sig språkbadsspråket på samma sätt som modersmålet, det vill säga genom att höra det och använda det i vardagligt tal.

Målet med språkbadsundervisningen är tvåspråkighet. När språkbadet börjar ska modersmålet vara så utvecklat att ett nytt språk inte inverkar negativt på det egna modersmålets utveckling. Språkbadet pågår oftast flera år och lärarna ska vara tvåspråkiga. Föräldrarna ska endast tala sitt modersmål med barnet. Skolans och hemmets samarbete är viktigt.

I Finland är det vanligaste språkbadsspråket svenska och det allmännaste språkbadsprogrammet är ett så kallat tidigt, fullständigt språkbad. Språkbadet inleds när barnet är 3–6 år och pågår till grundskolans slut.

Mer information och ställningstaganden för och emot språkbad hittar du till exempel genom att söka på webben på "språkbad".