Adoptioner

Adoption förutsätter enligt lag adoptionsrådgivning. Under rådgivningen behandlas adoptantens förutsättningar för föräldraskap, förväntningar, motiv, ekonomiska situation, parrelation och andra faktorer som har samband med föräldraskap. Adoptionsrådgivningen syftar till att säkerställa det adopterade barnets säkerhet och intressen. Den adoptionsrådgivningen är kostnadsfri för klienten. Adoption förutsätter tillstånd som beviljas av adoptionsnämnden.

I Esbo ges adoptionsrådgivning för adoption inom familjen vid enheten för familjeärenden.

Inhemska och internationella adoptioner sköts i sin helhet av Rädda barnen rf.

Rådgivning erbjuds även för gravida kvinnor som överväger att lämna sitt barn för adoption.

Man kan ansöka om ekonomiskt bidrag för kostnaderna för internationell adoption. Bidraget täcker en del av de kostnader som föranleds av översättning av handlingar, arvoden till dem som sköter adoptionstjänsten, resekostnader och olika administrativa kostnader.