Beslut av nämnden Svenska rum 10.12.2015

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10-12-2015 kl. 20.16

Läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo godkändes

Nämnden godkände den kommunala läroplanen på svenska i Esbo. Den nya läroplanen tas i bruk stegvis från och med 1.8.2016 i enlighet med Utbildningsstyrelsens föreskrift. Den kommunala läroplanen är uppgjord på basis av de nationella grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Läroplanen är uppgjord i enlighet med den timfördelning och språkprogram nämnden godkänt tidigare.

Den kommunala läroplanen innehåller skolvisa läroplansdelar. De skolvisa delarna godkänns av direktionen. Skolorna gör upp en läsårsplan på basen av läroplanen för den grundläggande utbildningen, som även godkänns av direktionen årligen.

Läroplansarbetet har grundat sig på nya forskningsresultat, resultat av olika utvärderingar och utvecklingsarbete. Lärarna har redan under flera års tid deltagit i arbetet på många olika sätt: den nuvarande läroplanen utvärderades och verksamhetskulturen diskuterades i alla skolor.

Personaldimensioneringen i de svenska daghemmen

Nämnden Svenska rum beslöt att dimensioneringen i de svenskspråkiga daghemmen är en vård- och fostringsansvarig per sju barn för barn som fyllt 3 år och som är i heldagsdagvård. Gruppstorleken för barn i deltidsvård begränsas till högst 24 barn.

Beslutet föranleds av statsrådets förordnande om att ändra förordningen om barndagvård, så att personaldimensioneringen kan vara en vårdansvarig per åtta barn i heldagsdagvård och gruppstorleken för barn i deltidsvård kan vara högst 24 barn.

Den finska utbildnings- och dagvårdsnämnden behandlar ärendet 16.12.2015.

Karhusuon koulu får tillfälliga lokaler i Lagstads skola

Nämnden beslöt att Karhusuon koulu delvis kan inrymmas i Lagstads skolas lokaler tills de tilltänkta paviljongerna för skolan är färdiga att tas i bruk i början av år 2017. I Karhusuon koulu har man konstaterat problem med inneluften. Behovet av tillfälliga undervisningslokaler gäller årskurserna 3–6, totalt 6–7 klasser, under perioden 1.1–31.12.2016. Undervisningen i förskolan och åk 1–2 kan tills vidare genomföras i befintliga lokaler intill Karhusuon koulu.

Den finska utbildnings- och dagvårdsnämnden beslutar i ärendet 16.12.2015.

Verksamhetsbidrag till läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning 2016

Nämnden beviljade Musikinstitutet Kungsvägen / EBUF r.f., som får lagstadgat statsstöd för grundläggande konstundervisning, 628 000 euro i regelbundet verksamhetsbidrag för 2016.

Utvärderingsrapport  för Svenska bildningstjänster

Nämnden godkände utvärderingsrapporten för resultatenheten svenska bildningstjänster 2015. Utvärderingsrapporten innehåller utvärderingsresultat och statistik från november 2014 till november 2015. Resultaten utgör en del av grunden för fortsatt utvecklingsarbete.
 

Övrigt: Nämnden antecknade för kännedom nya studeranderepresentanter i direktionen för Mattlidens gymnasium 2016 samt ett beslut av Helsingfors förvaltningsdomstol.

Mer information:

Nämndens ordförande Kurt Torsell, tfn 040 1914 410
Direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 09 8165 2344, 050 351 1497 barbro.hogstrom@esbo.fi

Föredragningslistan hittar du här. Mer information om nämnden Svenska rum finns på Esbo stads webbplats.

Föredragningslistan publiceras på webben cirka tre dagar före mötet och protokollet senast följande veckas fredag.