Beslut av nämnden Svenska rum 21.4.2016

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
21-04-2016 kl. 21.06

Kungsgårdsskolans behovsutredning och kartläggning av den gamla skolbyggnaden

Nämnden Svenska rum godkände behovsutredningen för Kungsgårdsskolan med lokaler för Kungsgårds daghem. Den preliminära lokalplanen används som grund för planeringen.

Kungsgårdsskolan är ett nybyggnadsprojekt som omfattar en tvåserieskola med klasserna 1-6 och lokaler för tre av Kungsgårds daghems heldagsgrupper. Lokalerna planeras så att daghems- och skollokalerna utnyttjas flexibelt. Stadsfullmäktige beslöt i budgetförhandlingarna 23.11.2015 att förverkligandet av Kungsgårdsskolan sker under åren 2017-2019 så att byggnaden kan tas i bruk i augusti 2019.

Nybygget ersätter de nuvarande lokalerna för Kungsgårdsskolan och paviljongen vid Kungsgårds daghem. De gamla lokalerna är slitna och oändamålsenliga och fyller inte de krav som dagens undervisningsmetoder ställer.

Nämnden ber affärsverket Esbo lokaler kartlägga renoveringsgrad och -kostnader för den gamla skolbyggnaden för att kunna ta ställning till eventuellt bruk av byggnaden som centrum för fri bildning, vuxenutbildning och föreningsverksamhet.

Servicenätsutredningen för Svenska bildningstjänster i Esbo

Nämnden Svenska rum gav 28.1.2016 svenska bildningstjänster i uppdrag att i samarbete med stadens övriga sektorer bereda ett förslag till servicenätverksplan för svenska bildningstjänster i Esbo. Servicenätverksplanen ska beakta svenska bildningstjänsters alla verksamhetsområden samt tredje sektorns behov av lokaler. Planen ska sträcka sig till år 2025 och den kan uppdateras enligt behov.

Bakgrundsfaktorerna har till stor del utretts och presenterades för nämnden på mötet 21.4.2016. Nämnden bekantade sig med utkast till preliminära modeller för att utveckla servicenätet. Nämnden förde en remissdebatt om hur processen fortskrider och återremitterade ärendet för vidare beredning. Förvaltningen bereder grundprinciperna för utveckling av det svenska bildningsnätet i Esbo 2017-2026 till nästa möte i maj. Skolornas direktioner kommer att höras i ärendet.

Svenska bildningstjänster använder för närvarande lokaler för 11 skolor, 23 daghem, 4 gruppfamiljedaghem, 1 gymnasium, 1 arbetarinstitut, 1 ungomslokal och kulturlokaler i Vindängen, Karamalmen och Mattby. Ersättande lokaler för Boställsskolan, Boställs daghem och Bergans daghem kommer att finnas i Monikko i Ahlberga.

Vid beredningen av planen beaktas fullmäktiges beslut om programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU2) liksom övriga strategier som tidigare fastställts. Även nämndens beslut att det riktgivande antalet elever per klass/basgrupp är 25 (19.11.2015 § 87) uppmärksammas. Övriga centrala faktorer är verksamhetsförutsättningarna i de olika lokalerna samt skapande av enhetliga lärostigar för barn och unga i enlighet med den kommunala utvecklingsplanens mål.

Justering av Esbo Arbetarinstituts kursavgifter
Nämnden godkände prisjusteringen av Esbo arbetarinstitutets normalprissatta kurser med 3,5 % från 1.8.2016. Samtidigt övergår Esbo Arbis till att prissätta alla kurser enligt samma grund och avstår från så kallade specialprissatta kurser.