Beslut av nämnden Svenska rum 26.5.2016

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
26-05-2016 kl. 19.46

Avgifter för småbarnspedagogik från 1.8.2016
Nämnden Svenska rum föreslår för stadsstyrelsen att stadsstyrelsen godkänner avgifterna för småbarnspedagogik enligt bilagan, dock så, att den högsta avgiften för familjens yngsta barn som deltar i småbarnspedagogik på heltid ändras till 295 euro/månad (i bilagan 354 e/mån).

Om riksdagen beslutar att den högsta avgiften för familjens yngsta barn som deltar i småbarnspedagogik är lägre än 295 euro i månaden, föreslår nämnden att stadsstyrelsen godkänner den högsta avgiften som uppbärs för småbarnspedagogik i enlighet med riksdagens beslut.

Läroplan för gymnasieutbildningen på svenska i Esbo fr.o.m. 1.8.2016
Nämnden Svenska rum godkände läroplanen för gymnasieutbildningen på svenska. Läroplanen tas i bruk för de studerande som inleder gymnasiet 1.8.2016 och därefter ska läroplanen tas i bruk en årskurs åt gången.

Utlåtande om Kungsgårdsskolans projektplan
Nämnden gav sitt utlåtande om Kungsgårdsskolans projektplan. Enligt nämnden beaktar planen bildningssektorns mål om effektiv lokalanvändning genom att placera dagvård och skola i samma byggnad. Nämnden förutsätter att man beaktar att lokallösningarna är flexibla, underlättar sambruk av lokaler och stöder förverkligandet av målen i den nya läroplanen. Nämnden förutsätter att projektet förverkligas så kostnadseffektivt som möjligt. Nämnden vill dessutom understryka vikten av att den planerade projekttidtabellen håller och att skolan kan tas i bruk i augusti 2019.

Att överlåta skollokaler till föräldraföreningarnas verksamhet
Nämnden Svenska rum beslutar att skollokaler, med undantag av idrottslokaler, kan överlåtas i skolornas föräldraföreningars användning på följande grunder och med följande förutsättningar:

  • föräldraföreningen ska ansöka om lokalerna och förbinda sig till att följa anvisningar som gäller lokalanvändningen,
  • lokalerna ska användas för föräldraföreningens verksamhet,
  • lokalerna kan också användas för föräldraföreningens kapitalanskaffning, men inte för affärsverksamhet,
  • föräldraföreningen får använda lokalerna gratis, men den ska svara för att ordna övervakning om det inte annars ordnats på skolan, och städning av lokalerna,
  • föräldraföreningen får inte vidare överlåta lokalerna

Ung Esbo Suuntaamo - riktlinjer för svenskspråkig ungdomsverksamhet i Esbo
Nämnden Svenska rum beslöt om riktlinjer för svenskspråkig ungdomsverksamhet i Esbo stad för de kommande åren.

Den huvudsakliga målgruppen för ungdomstjänsterna är ungdomar i åldern 12-17. Ungdomslokalsverksamhet erbjuds i första hand till elever i åk 6-9 samt för 17-åringar som är i övergången till studierna på andra stadiet. Annan verksamhet för ungdomar på svenska kan riktas även till 9-28-åringar i enlighet med olika åldersgruppers och områdens behov. Ungdomstjänsterna i Esbo erbjuder verksamhet året runt, inbegripande tre verksamhetsperioder: vår, sommar och höst.

Utlåtande om fullmäktigemotion om ett regionalt språkförsök i Esbo
Nämnden gav sitt utlåtande till fullmäktigemotionen enligt förslaget, med följande tillägg:

Enligt stadens strategidokument "Berättelsen om Esbo" är Esbo en tvåspråkig stad. Motionärernas förslag om att Esbo stad deltar i språkförsöket rimmar väldigt illa med strategins målsättning om en levande tvåspråkighet.

För de barn och ungdomar som skulle drabbas av försöket, skulle det innebära drastiskt begränsade valmöjligheter i framtida studier och senare i arbetslivet. Deltagandet i försöket skulle även skapa svårigheter för familjer som flyttar till en kommun som följer normal läroplan.

Varje elev som går i en skola som eventuellt skulle delta i försöket, måste i vilket fall som helst garanteras en möjlighet att få läroplansenlig undervisning i det andra inhemska språket.

Uppföljning av ekonomin och strategin
Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom uppföljningen av det ekonomiska läget och strategin per 30.4.2016. Inkomsterna för nämnden Svenska rum förväntas överskrida det budgeterade med knappa 0,1 milj. euro, medan verksamhetsutgifterna förväntas förverkligas enligt det budgeterade.

Småbarnspedagogikens klubbavgifter
Nämnden Svenska rum godkände klubbavgifterna inom småbarnspedagogiken från 1.8.2016 enligt förslaget. Svenska bildningstjänster anordnar inte för tillfället klubbverksamhet, men avgifterna justerades för att motsvara den finska verksamhetens avgifter. Den finska utbildnings- och dagvårdsnämnden justerade avgifterna för den finska klubbverksamhetens del 15.12.2015.

Övrigt:

  • Nämnden Svenska rum valde årets brobyggare 2016. Valet av brobyggare tillkännages vid evenemanget Kulturen vid ån 16.6.2016 ca kl. 16.55
  • Nämnden gav sitt utlåtande om Esbos klimatprogram 2016–2020
  • Nämnden godkände för sin del planen för att säkra välfärden för äldre invånare i Esbo 2016–2021

Mer information:

Nämndens ordförande Kurt Torsell, tfn 040 1914 410
Undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson, tfn 050 3632 937, outi.saloranta.eriksson@esbo.fi

Mötets föredragningslista hittar du här.

Föredragningslistan publiceras på webben cirka tre dagar före mötet och protokollet senast följande veckas fredag.