Hyresbostäder

Staden har över 15 000 hyresbostäder och just nu byggs varje år ca 300 nya. Största delen av stadens hyresbostäder har byggts med hjälp av aravalån eller räntestöd. Av de sökande hushållen består cirka 80 procent av 1 eller 2 personer. Årligen erbjöds nästan 2 000 hushåll en hyreslägenhet.

Stadens hyresbostäder

Esbo Bostäder Ab väljer hyresgäster till stadens hyresbostäder. Val av hyresgäst baserar sig på behovsprövning, förmögenhet och inkomst. De sökande indelas  efter behovet av bostad  i tre prioritetsgrupper. Bostaden erbjuds per telefon, post eller e-post.

Ansökan är giltig 3 månader räknat från inlämningsdagen. Ansökan förnyas genom att lämna en ny ansökan. Foga bilagorna till ansökan eller lämna in dem senast när en bostad erbjuds.

 • Det senaste skatteintyget (18 år fyllda).
 • Löneintyg och/eller annat intyg över månatliga, skattepliktiga inkomster (18 år fyllda) eller studieintyg.
 • Intyg över egendomens gängse värde ifall värdet på hushållets sammanlagda egendom är över 20 000 euro.
 • För dem som inte är finländska medborgare bifogas en kopia av passet. I passet för personer som inte är medborgare i ett nordiskt land eller ett EU-land skall uppehållstillstånd och status vara antecknade.
 • Eventuellt graviditetsintyg.

Vid pågående eller färsk skilsmässa:

 • Intyg över anhängig skilsmässa.
 • Avtal om vårdnad av barn under 15 år och om deras boende.

För eventuella avdrag:

 • Intyg över betalda underhållsbidrag.
 • Utredning över hushållets sammanlagda skulder.

Prioritering av sökande till bostäder som byggts med aravalån eller räntestödslån

Vid valet av hyresgäster till bostäder som byggts med aravalån eller räntestödslån följs bestämmelserna i aravabegränsningslagen (1190/1993) och i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), bestämmelser om inkomst- och förmögenhetsgränser som givits med stöd av dessa lagar samt andra bestämmelser. Utöver dessa lagar och bestämmelser väljs boende på följande urvalsgrunder.

De sökande indelas efter hur brådskande bostadsbehovet är i tre grupper.

Grupp 1: sökande med mycket brådskande behov av bostad

 • bostadlösa sökande
  • bor utomhus och i tillfälliga skydd
  • bor i natthärbärgen
  • bor i vårdhem eller behandlingshem
  • bor i resandehem eller annan tillfällig inkvartering
  • bor tillfälligt hos släktingar eller bekanta på grund av bostadlöshet
  • den nuvarande bostaden är oduglig som bostad och sökanden har ålagts att flytta
 • sökande bor mycket trångt (3 eller flera personer per rum)
 • sökande bor hos sina föräldrar, som underhyresgäst eller delar sin nuvarande bostad med andra
 • annat mycket vägande skäl

Grupp 2: sökande med brådskande behov av bostad

 • sökande bor trångt (fler än 1 men färre än 3 personer per rum)
 • bostaden är bristfälligt utrustad (det saknas t.ex. varmvatten eller centralvärme)
 • sökanden är på väg att flytta till huvudstadsregionen för att arbetsplatsen är där
 • sökandens boendekostnader är orimliga i förhållande till inkomsterna
 • annat motsvarande skäl

Grupp 3: sökande som behöver bostad

 • sökanden vill byta till en bostad med annan utrustning, annat läge eller liknande
 • annat skäl

De som har mist sin bostad av eget förvållande erbjuds bostad om det inte finns andra sökande med motsvarande bostadsbehov eller om det föreligger andra, mycket vägande skäl att anvisa en bostad.

Förmögenhet

Ett hushåll kan enligt statsrådets förordning inte väljas till boende om det har sådan beaktansvärd egendom att det kan förvärva motsvarande bostad utan statsstöd. I övrigt beaktas förmögenhet som en faktor som påverkar valet av boende.

Hushållets sammanlagda förmögenhet skall beaktas om dess värde inte är ringa eller om den inte är nödvändig för att någon medlem av hushållet skall få en skälig utkomst av närings- eller yrkesutövning.

ARA:s rekommendation för maximigränser på förmögenhet är (Handledning för val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder 10.6.2013).

Personer 1 2 3 4 5
66 000 82 000 109 000 119 000 129 000


Förmögenheten värderas till det gängse värdet, dvs. till det troliga försäljningspriset. Från förmögenhet avdras det sökande hushållets sammanräknade skulder.

Hyresbostäder som ägs av andra hyresvärdar

Många av dessa hyresvärdar äger också fritt finansierade bostäder. De här bostäderna skall sökas hos respektive bolag, som har egna blanketter för ändamålet.

Kojamo Oyj, SATO Oyj, TA-Yhtiöt Oy, Avara Oy, Asuntosäätiö, försäkringsbolagen m.fl. har i Esbo en mängd hyreslägeneheter som är underställda begränsning i fråga om användning och överlåtelse. Det finns ca 5 800 sådana icke-kommunala, statsstödda bostäder i Esbo. Hyresbostäder för studerande erbjuds av Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (HOAS) och Aalto-universitetets studentkår (AUS).

Många av dessa hyresvärdar äger också fritt finansierade bostäder. De här bostäderna skall sökas hos respektive bolag, som har egna blanketter för ändamålet.

Övervakningen av andra hyresvärdar

Bostadsenheten övervakar hur dessa bostäder används och till vem de hyrs ut. Dessutom övervakas alla aravahyror och hyrorna i nya hus med räntestödslån.

Esbo Bostäder Ab

Esbo Bostäder Ab (f.d. Esbokronan Ab) väljer hyresgäster till stadens hyresbostäder.