Anvisningar för val av boende

Till de hyresbostäder som finansierats med statens räntestöd väljs hyresgästerna på grundval av behovet av bostad samt sökandenas förmögenhet och/eller inkomster. Vid val av hyresgäster till de bostäder som byggts med 40-årigt räntestöd beaktas förmögenheten. Förmögenhetsgränserna i Esbo:

Antal boende i lägenheten

1

2

3

4

5

Euro

70 000

87 000

116 000

126 000

136 000


Förmögenhetsgränsen höjs med 10 000 euro per ytterligare boende. Förmögenheten värderas enligt gängse värde. Med gängse värde avses egendomens sannolika pris om den säljs. Från förmögenhetens gängse värde avdras de boendes sammanräknade skulder.

Vid val av hyresgäster till de bostäder som byggts med 10-årigt räntestöd beaktas de boendes inkomster. En ensamboendes månadsinkomster får inte överstiga 3 540 euro. För varje boende över 18 år höjs inkomstgränsen med 2 480 euro. För barn under 18 år höjs inkomstgränsen med 650 euro för det första barnet och 600 euro för varje därpå följande barn. Man räknar med åldern vid slutet av det kalenderår då ansökan om bostad lämnas in. 

Helsingfors, Esbo och Vanda städer har gemensamma anvisningar om valet av boende: Ara-vuokra-asuntojen asukasvalinnan valvontaa koskevat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ohjeet (pdf, 409 Kt). I Esbo övervakas verksamheten av stadens bostadsenhet. Valet av hyresgäster övervakas i efterhand, med undantag av valet av boende till nya hyresvärdars första hyresbostäder. Hyresvärden ska en gång i månaden sända uppgifterna om val av hyresgäster och byten av bostad: Tiedot asukasvalinnoista. Hyresvärden ska på begäran visa upp sökandenas och de valdas ansökningshandlingar och ge andra utredningar om bostäderna och sökandena enligt lagen. Hyresvärden ska skicka uppgifterna om valet av boende till adressen:

Esbo stad

Teknik- och miljösektorn
Bostadsenheten
PB 49
02070 ESBO STAD
aravalvonta@espoo.fi

Mer information

Sami Malin,
boendeexpert, tfn 040 552 5956