Konsumentsäkerhet

Konsumentsäkerhetsövervakningen förstatligas och centraliseras till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) från 1.5.2016. En ändring (1510/2015) har gjorts i konsumentsäkerhetslagen (920/2011) genom riksdagens beslut, och i enlighet med den upphör kommunernas behörighet som övervakningsmyndighet för konsumentsäkerheten. I enlighet med bestämmelsen om ikraftträdande i lagändringen ska dock ärenden som blivit anhängiga före 1.5.2016 hos de kommunala övervakningsmyndigheterna för konsumentsäkerheten handläggas och avslutas av kommuner.

Lagstiftningen om konsumentsäkerheten gäller konsumenttjänster i den mån som deras säkerhet inte regleras på annat håll i lagstiftningen. Tjänsteleverantören ansvarar alltid för konsumenttjänsternas säkerhet. Myndighetsövervakningen sker genom stickprov, och alla konsumenttjänster granskas inte med stöd av lagstiftningen om konsumentsäkerheten. Framöver tar Tukes över hela övervakningen. På Tukes webbplats finns anvisningar för både konsumenter och tjänsteleverantörer i situationer där tjänster medför fara.

Konsumenter kan anmäla konsumenttjänster som medför fara på anmälningsblanketten på Tukes webbplats om detta inte har åtgärdats efter kontakt med tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantörer ska anmäla farliga konsumenttjänster eller allvarliga tillbud (konsumentsäkerhetslagen, 8 §) direkt till Tukes enligt anvisningarna på webbplatsen. Det finns inte längre någon anmälningsskyldighet för nya konsumenttjänster eller väsentliga ändringar i verksamheten, men skyldigheten att utarbeta ett säkerhetsdokument om vissa tjänster kvarstår.

På Tukes webbplats finns en hel del information om tjänsteleverantörers skyldigheter och säkerhetskrav på olika tjänster samt kontaktuppgifter till Sektionen för konsumenttjänster.