Regler gällande odlingslotterna

Regler gällande odlingslotterna

Reglerna bekräftades av Tekniska nämnden 29.1.2020.

Stadsteknikdirektörens beslut 9.2.2021 §2 angående Silkesängens regeln 6.

1. Hyrning

1.1 Genom att betala årshyran för en odlingslott får odlaren hyresrätt för en odlingslott som ägs av staden. Hyresavtalet gäller tills vidare. Om odling på lotten inte har inletts senast i slutet av juni eller om lotten är överväxt med ogräs eller högt gräs eller belamrad med saker, upphävs avtalet och hyrestagaren förlorar hyresrätten till odlingslotten och staden får hyra ut lotten till en annan odlare.

Faktureringsperioden är 1.1–31.12. Om avtalet ingås efter 1 juli debiteras ingen avgift för odlingslotten för innevarande år. Avtalet ska sägas upp skriftligen. Odlingslottens storlek påverkar hyresbeloppet från och med 2021.

1.2 Hyrestagaren ska vara 18 år gammal och samma hyrestagare kan endast hyra en odlingslott i taget. Hyresavtalen för odlingslotterna får inte överföras till tredje part. Om det finns lediga odlingslotter på området 1.6 kan samma odlare tillfälligt få en andra odlingslott. Odlaren måste dock avstå från den extra odlingslotten efter odlingsperiodens slut om nya odlare kommer till området. * Denna punkt gäller endast för nya odlare från och med 29.1.2020.

1.3 Hyrestagaren förbinder sig att efterleva reglerna för odlingsområdet när avtalet undertecknas. Hyrestagaren ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Hyran ska betalas senast på förfallodagen. En (1) betalningspåminnelse skickas för obetald faktura (Svea inkasso). Om fakturan förblir obetald efter betalningspåminnelsen häver staden avtalet.

Vid regelbrott eller olämplig verksamhet eller olämpligt beteende som hyrestagaren gör sig skyldig till kan staden ensidigt besluta om avslutande av uthyrning av odlingslotten genom ett anmärkningsförfarande. I så fall återbetalas inte avgiften för odlingslotten.

1.4 Odlaren ska städa på lotten under uppsägningstiden. Om odlingslotten sägs upp under årets lopp ska meddelande om detta göras skriftligen, med två veckors varsel. Separat avtal om fleråriga växter och redskap som lämnas på odlingslotten ska ingås med kundkoordinatorn. Staden har rätt att debitera kostnaderna för tömning och städning av odlingslotten till fullt belopp av hyrestagaren. Minimidebiteringen är 100 € + städningskostnaderna till fullt belopp.

2. Odling

2.1 Odlingslotten får endast användas för odling men 25 procent får användas för vistelse.

2.2 Odlingslotten ska odlas och hållas välskött. Om odlaren får tillfälligt förhinder (t.ex. sjukdom, olyckshändelse) ska odlaren kontakta kundkoordinatorn.

2.3 Odlingslotterna är avsedda för frilandsodling. Växterna ska placeras så att de kan skötas från den egna lotten och inte orsakar olägenheter för andra odlare. På odlingslotten får man utöver nyttoväxter och blommor odla bärbuskar som blir högst 2 meter höga samtminifruktträd. Odlaren ansvarar för att hans eller hennes växtlighet, inklusive rötter och toppar, håller sig inom den egna odlingslotten.

2.4 Det är förbjudet att plantera och odla främmande arter. Odlaren ska även anmäla observationer av främmande arter på området till staden. Främmande arter har definierats i förordningen om främmande arter och i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter.

2.5 Gångvägarna på sidorna av odlingslotten ska lämnas fria så att åtkomsten till andra odlingslotter är hinderfri. Gångvägarna får inte användas för odling, staden kan avlägsna växter från gångvägarna.

2.6 Under säsongen tillåts ett lätt växthus eller en plasttunnel för odlingen. Dessa får vara högst 2 m höga med en yta på max 2,5 m2. Inför vintern ska dylika strukturer som används för odlingen tas bort. Staden tillåter inte permanenta växthus på odlingslotterna. Växthuset ska placeras så att det inte stör grannarna eller tillträdet till odlingslotterna. Växthus tillåts endast för stora odlingslotter på cirka en ar.

2.7 På odlingslotten tillåts upphöjda odlingsbäddar med en höjd på max 40 cm. Upphöjda odlingsbäddar får kantas med brädor. Det är förbjudet att gräva över 20 cm djupa odlingssänkor och diken.

2.8 Redskap kan förvaras i en låda (maxlängd 2 m x bredd 1 m x höjd 1 m). Redskapslådorna får vara kvar på odlingslotten under vintern och de får vara högst två till antalet.

2.9 Inga permanenta konstruktioner såsom tak, terrasser, stenmurar eller motsvarande får byggas på odlingslotten. Staden kan avlägsna otillåtna konstruktioner och debitera odlaren en avtalsavgift för städningskostnaden till fullt belopp + 100 €.

2.10 Runt odlingslotten får man bygga ett högst 120 cm högt lätt stängsel i en diskret färg (t.ex. ett plastöverdraget metallstängsel). Odlaren ska kunna avlägsna stängslet om Esbo stad behöver utföra underhåll i närområdet. Viltband är tillåtna.

2.11 Flera odlingslotter får inte slås samman eller inhägnas med ett gemensamt stängsel. Stigarna mellan odlingslotterna ska hållas tillgängliga för alla så att staden kan utföra underhåll på området.

2.12 På odlingslotten får det finnas lätta (staplingsbara eller hopvikbara) trädgårdsmöbler, trätrallar och ett parasoll.

2.13 Inga delar får monteras på tappställena eller avlägsnas från dessa. Det är förbjudet att använda vattenspridare. Det är bra att anskaffa ett prydligt kärl för förvaring av bevattningsvatten. Odlaren ska meddela staden omedelbart om läckor som upptäcks i bevattningssystemet och vid behov stänga av vattnet.

2.14 Inga kemiska växtskydds- eller bekämpningsmedel får användas för odlingen.

2.15 Spillning eller gödsel får förvaras endast i slutna säckar eller tunnor och för eget behov. Endast komposterad spillning tillåts.

3. Avfallsservice

3.1 Hyrestagaren ska se till att odlingslotten och dess näromgivning hålls ren och trivsam. Hyrestagaren ska på egen bekostnad forsla bort skrymmande avfall från odlingslotten. Det finns gemensamma sopkärl på området och inget skräp får lämnas bredvid dessa.

3.2 Växtavfall ska komposteras i en kompost eller en gallerkompost på den egna odlingslotten. Spillning får inte komposteras i komposten på odlingslotten. Komposten får vara kvar på odlingslotten över vintern. Det är förbjudet att samla växtavfall och skräp på hög i odlingsområdets omgivning. På Esbo stads webbplats finns en särskild omnämning om de odlingsområden som har gemensam kompost.

3.3 Inga föremål som inte är odlingsrelaterade (till exempel vattenbassänger, bildäck, soffor eller hushållsmaskiner) får tas med till eller förvaras på odlingslotten. Odlingslotterna är inte avsedda för nyttoanvändning eller förvaring av föremål som inte är odlingsrelaterade. Staden kan bortforsla sådana föremål och debitera odlaren för städningskostnaden till fullt belopp + 100 €.

3.4 Diken vid de allmänna områdena får inte uppdämmas eller täckas med presenningar eller andra föremål.

4. Gränser

4.1 Det är förbjudet att flytta på odlingslottens råmärken på området. Kostnaderna för utredning av oklarheter till följd av sådan verksamhet debiteras till fullt belopp av parten i fråga.

4.2 Odlaren ska se till att växtligheten på gångarna kring den egna odlingslotten hålls låg och att det går att passera på gångarna.

5. Övrigt

5.1 Staden ansvarar inte för vandalism eller naturskador på växter eller konstruktioner på odlingslotten.

5.2 Flyttbara grillar är tillåtna. Öppen eld är förbjuden på odlingslotten. Det är förbjudet att elda skräp eller annat avfall. Odlarna ska efterleva givna lagar och följa mark- och skogsbrandsvarningar. Då dessa gäller är all eldning förbjuden.

5.3 Husdjur är tillåtna, förutsatt att de inte orsaka störningar för andra eller den omgivande naturen, och de ska hålla sig på odlarens egen odlingslott.

6. Silkesängens odlingslotter

6.1. Om en odlare vill hägna in sin odlingslott ska stängslet vara ett grönt plastbelagt metallnät med en maximal höjd om 100 cm. Stolparna i stängslet kan vara antingen runda, med en maximal diameter om 60 mm, eller fyrkantiga, av 45x45 mm virke. Stolphöjden ska vara lika med stängslets höjd, viltband får inte användas. (ersätter punkt 2.10.)
6.2. Minifruktträd enligt punkt 2.3. i reglerna är inte tillåtna på Silkesängen. I övrigt gäller den nämnda regeln.
6.3. Fiberduk får användas för förodling, plasttunnlar och växthus är förbjudna (ersätter punkt 2.6.).
6.4. På lotten tillåts en vattentank med vårdat utseende och en volym om högst 200 liter i valfri färg. (Specificering till regel 2.13.)
6.5. På Silkesängen finns ett separat kärl för bioavfall där allt växtavfall från lotterna ska slängas (staden levererar ingen kompost för att förebygga problem med råttor). Kompostering på den egna lotten är inte tillåten. (Ersätter punkt 3.2.)

6.6. Lott nr 20: Odlingslådor för personer med rörelsehinder 

6.6.1 Staden levererar odlingslådor till området endast på beställning (högst
4 st.) och ansvarar för underhållet av dessa.
6.6.2 Staden ansvarar för byte av jord i lådorna en gång om året och för underhåll av stenaskabeläggningen.
6.6.3 Fleråriga växter är inte tillåtna.