Lekparker

I de detaljplanerade parkerna i Esbo finns sammanlagt 164 st lekområden. Av dessa är 13 st aktivitetsparker och resten lekparker.

Lekparkernas mängd och kvalitet varierar områdesvis. Enligt programmet för lekparker, som baserar sig på en undersökning 2001, skall god, säker lekmiljö erbjudas barnen i Esbo oberoende av var de bor. 

Lekparkerna är också viktiga som träffpunkter. När olika målgrupper beaktas, nåbarheten är god och ungdomen har något att göra minskar åverkan på parkerna. 

Att sanera och bygga nya lekparker är en stor utmaning för de närmaste åren. Lekredskapen skall repareras, men betoning av regionala särdrag och hänsyn till naturen behövs också. Dessutom behövs det flera och större parker så att inte trycket blir för stort.

 En bra lekplats

 • är tillgänglig. Förbindelserna är enkla och fungerande. Informationen fungerar, bl.a. finns det skyltar med namnen på kontaktpersoner.

• är säker och månsidig. Barn i olika åldrar och med olika krav beaktas.

• passar in i omgivningen. Kontakten med naturen bevaras genom att spara och utnyttja platsens individualitet, t.ex. växtlighet och terrängformer. Naturelementen – träd, stenar, bäckar – fungerar som inspirationskällor för leken.

• fungerar också som inlärningsmiljö. Den lär barnen värdesätta och respektera sin omgivning. Det är viktigt att använadarna kan delta i områdets planering, förverkligande, och skötseln. Ett snyggt område lockar inte till sig klotter. 

Aktivitetsparker

Nuförtiden är lekparkerna mångsidiga och de har blivit träffpunkter för folk i alla åldrar. I aktivitetsparkerna försigår ledd lek både ute och inne, men även annan invånarverksamhet både i självstyrda och ledda grupper. 

Verksamheten i aktivitetsparkerna är avsedda för barn upp till de första tonåren samt deras föräldrar och skötare. Verksamheten är öppen och gratis och ingen förhandsanmälan krävs. Små barn deltar i verksamheten med sina föräldrar eller skötare. Personalen ansvarar för övervakning men inte för skötsel av barnen. Man kan reservera lokaler också för kvällstid och veckoslut. 

Aktivitetsparkerna erbjuder små skolbarn övervakad morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Underhåll av lekparkerna

Tekniska centralens kundtjänst: tfn 09 8162 5100
Öppettider: må, ons-fre 8.00-15.30, ti 10.00-15.30