Reparations- och hissunderstöd

Reparations- och hissunderstöd

I början av år 2017 reparationsunderstöd beviljas av  Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet  (ARA). I praktiken innebär det här att ansökningarna ska lämnas in till ARA. ARA tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden.

För reparation av i Esbo belägna bostäder eller bostadshus som används för boende året runt kan reparations- och energiunderstöd ur statens medel sökas enligt följande:

Understöd kan lämnas året runt

  • understöd för reparation av bostäder för åldringar och handikappade

  • understöd för byggande av hiss och avlägsnande av rörelsehinder

Reparationsunderstöd för bostäder för äldre och handikappade personer

För att få understöd förutsätts att bostaden är i permanent användning som bostad året om och att åtminstone en person i hushållet är minst 65 år eller handikappad. Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte ha förmögenhet i sådan utsträckning att det skulle kunna reparera bostaden utan understöd.

I början av 2017 understödets storlek är högst 50 % av de godkända reparations- kostnaderna. Understödet kan i undantagsfall vara högst 70 % om åldringen eller den handikappade annars vore tvungen att omedelbart flytta hemifrån för gott på grund av rörelsehinder eller för att man inte kan ge honom den social- och hälsovårdstjänster i bostaden. Frontveteraner eller änkor till frontveteraner kan i undantagsfall få veterantillägg, högst 30 %

Anvisningar för sökande

Understöd för bostäder för äldre och handikappade (ARA)

Hissunderstöd och avlägsnande av rörelsehinder

Understöd kan beviljas för högst 45 % av de godtagbara kostnaderna för installation av hiss i ett höghus med bostäder. Understödet beviljas också för andra åtgärder som ger möjlighet att avlägsna rörelsehinder. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Därutöver beviljar Esbo stad understöd för efterinstallation av hiss. Understöd beviljas för högst 10 % av kostnaderna.

Anvisningar för sökande:

Hissunderstöd  (ARA)

Understöd för avlägsnande av rörelsehinder (tillgänglighetsunderstöd) (ARA)

Ansökan ska lämnas innan åtgärderna inleds..

Reparations- och hissunderstöd beviljas av ARA. I praktiken innebär det här att ansökningarna ska lämnas in till ARA. ARA tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden. Understöd av Esbo stad för efterinstallation av hiss ansöks från staden.

Handledning och upplysningar

Sami Malin
Expert på boendeärenden
tfn 040 552 5956

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet