Seniorboende

Seniorerna bor i första hand i sitt eget hem.  Hemvårdstjänsterna stödjer vid behov klientens hemmaboende och hjälper med dagliga sysslor. När klienten inte längre kan bo hemma ordnar staden boendeservice som motsvarar klientens behov.

Boendemiljö

En tillgänglig bostad och boendemiljö stödjer självstädigt boende när funktionsförmågan försämras. Planerar man att flytta är det bra att beakta bostadens läge och tillgänglighet. Faktorer som stödjer självständigt boende är till exempel hiss i flervåningshus, närbelägna tjänster, goda trafikförbindelser, tillräckligt stor toalett och duschrum.

Genom ombyggnad av bostaden kan man vid behov förbättra hemmets tillgänglighet och säkerhet. Vanliga ändringar är till exempel avlägsnande av trösklar och badkar och installering av stödhandtag som gör det lättare att sätta sig och stiga upp.

Esbo stads hyresbostäder

Esbo stads hyresbostäder ägs huvudsakligen av stadens hyreshusbolag Esbokronan Ab. Hyresgästerna väljs på grundval av inkomster och förmögenhet samt enligt social behovsprövning och behovet av bostad. Sökande som bor och arbetar i Esbo prioriteras. Kön är lång framför allt till enrumslägenheter som är de mest efterfrågade.

Seniorhus

Seniorhusen har planerats att vara tillgängliga med hänsyn till äldre människors behov. I allmänhet har husen ingen service eller personal på plats. Invånarna har möjlighet att anlita kommunala hemvårdstjänster. Privata tjänster kan också köpas. Seniorbostäderna är privata hyres- eller ägarbostäder som klienten själv ansöker om.

Servicehus

Bostäderna i  är huvudsakligen avsedda för Esbobor som är äldre än 65 år och som inte klarar sig i sitt hem med hjälp av hemvård. Servicehusen erbjuder invånarna tryggt kvalitetsboende med service. Servicehusen har som mål att stödja invånarnas självständighet så länge som möjligt. Ansökan om bostad i ett servicehus ska göras via    . Esbo finns det också privata servicehus. De privatägda servicebostäderna är hyres- eller ägarbostäder. De har ofta likadan praxis som staden vad gäller behovsprövning och till ansökan bifogas i regel ett läkarutlåtande om behovet av serviceboende. Den som är intresserad av att bo i ett privat servicehus ska kontakta servicehuset i fråga.

Serviceboende med heldygnsomsorg

Esbo stad ordnar serviceboende med heldygnsomsorg för äldre personer som inte längre kan bo hemma. I ett får klienten vård och omsorg resten av sitt liv. Man kan ansöka om serviceboende genom att kontakta  eller sjukhusets vårdteam under sjukhusvård. Det finns också privata vårdhem i Esbo där klienten bor på egen bekostnad. Staden kan hjälpa till med att skaffa en vårdplats.

En bedömning av servicebehov görs för alla som ansöker om serviceboende. På basis av bedömningen fattar staden ett beslut om behovet av serviceboende och ordnar en vårdplats för klienten. 

Leva och bo-seniorcentralerna och minnescentralerna

I Esbo har man som mål att kombinera de nuvarande formerna av serviceboende på flera nivåer så, att äldre i behov av serviceboende dygnet runt kan bo i Leva och bo-seniorcentralerna livet ut. En ny lösning är också servicecentraler i anslutning till vårdboenden. Servicecentralerna är öppna för alla seniorer, och också invånarna i husen kan delta i aktiviteterna.

Leva och bo-enheterna kommer att bilda ett täckande nätverk i Esbo så att det i alla fem stadscentrum samt i Köklax och Kalajärvi finns åtminstone en Leva och bo-central. Den första Leva och bo-centralen öppnades i Köklax i Esbo år 2012 och den första minnescentralen i Gröndal i Esbo år 2014.

Personer från andra kommuner som söker vårdplats på institution i Esbo

Personer i institutionsvård och personer som behöver boendetjänster och familjevård får sedan början av 2011 välja sin hemkommun. En person som inte har Esbo som hemkommun och som inte kan bo självständigt kan ansöka om att omfattas av institutionsvård, boendetjänster eller familjevård i Esbo med vidstående blankett. Kommunen behandlar ansökan, utvärderar ansökarens servicesituation och fattar beslut.

Ansökningsblanketter och anvisningar

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar ges av seniorrådgivaren, tfn 09 816 30265 (mån–tors kl.10–15) eller e-post: seniorineuvonta@espoo.fi.