Planering av byggplatser och styckning av fastigheter i detaljplaneområden

Stadsmätningsenheten sköter styckning av fastigheter på detaljplaneområdet. Efter att detaljplanen har trätt i kraft, före styckningen görs, måste tomtindelning göras på kvartersområdet. Tomtindelningen är en plan för hurdana byggplatser som ska göras i kvarteret. Om markägarens planer senare ändras kan tomtindelningen vid behov justeras, ifall planbestämmelserna och eventuell byggrätt som utnyttjats på kvartersområdet tillåter.

Efter tomtindelningen görs tomtstyckning. Då tomtstyckningen gjorts införs tomten i fastighetsregistret.

Stadsmätningsenheten upprätthåller fastighetsregistret på Esbos detaljplanerade områden. Utanför de detaljplanerade områdena svarar Landmäteriverket fastighetsförrättningar utanför de detaljplanerade områdena.