Tomtstyckning

En tomt som följer tomtindelningen bildas till självständig fastighet genom styckningsförrättning. Styckningen anhängiggörs på basis av ägarens skriftliga ansökan eller då  Landmäteriverket  informerar stadsmätningen om lagfart på  outbrutet  område. Tomtstyckningen tar cirka 3 månader. I brådskande fall kan sökande påskynda förrättningen genom att skaffa skriftligt samtycke till förrättningen av samtliga parter.   

Ägaren måste ha lagfart för de fastigheter eller  outbrutet  område där tomten bildas.  

Avgiften för tomtstyckning beror på tomtens storlek och är  1 100-1 600  euro. Om en tomt som följer tomtindelningen bildas av en hel fastighet, kan den föras in i fastighetsregistret utan styckning.  Avgiften  för  detta är 380 euro.  

Upplysningar stadsmätningens kundtjänst tfn 09 816 25500.

Ansök på nätet