Information om jordarterna

Geotekniikkayksikön kairakone ja kuljetusauto.

Esbo stads geoteknik har under 50 års tid sammanställt en ansenlig mängd data om jordmånen bland annat data om cirka 280 000 sonderingar. Vi har data för grundundersökningar och om grundvatten, kartor över jordarter, berggrund och byggbarhet, kostnadsuppgifter samt data om olika grundläggningssätt. Jordmånens egenskaper borde beaktas som en faktor som inverkar på kostnaderna redan när tomten köps eller senast i det skede då byggnaden placeras på tomten och grundläggningssättet utreds. Dessutom ger vi ut information om hur radon ska beaktas vid byggande.

Sonderingsuppgifter/-data och en karta över byggbarhet och jordarter kan köpas på Esbo stads e-tjänst  eCity (Pohjanpoika). Kontakta vid behov enhetens personal för råd om användning av e-tjänsten.

Du kan beställa uppdaterade data om grundvattnet hos geotekniska enhetens kundservice, geo@espoo.fi.