Byggande och jordarter

Kommunerna åläggs genom vissa bestämmelser och föreskrifter att i tillräcklig utsträckning utreda markens beskaffenhet i de områden som planläggs och byggs. Dessa undersökningar är också till nytta för småbyggare, såväl vid köp av tomt som vid förprojektering.

Geoteknikenheten har gjort en jordartskarta över hela Esbo. Den ger byggaren information om tomtens jordarter och byggbarhet.

Grundläggning för ett småhus är relativt oproblematisk när det byggs på berg, morän eller tät friktionsjord. Problem förekommer vanligen när marken är mjuk, i Esbo i allmänhet lerjord. Enligt inrikesministeriets byggbestämmelsesamling ska en utredning om markgrundens kvalitet i regel företes på förhand vid ansökan om bygglov.

Grundläggningssättet kan väljas tillförlitligt endast utifrån en ordentlig undersökning av grunden och en geoteknisk plan som bygger på undersökningen.

Valet av grundläggningssätt beror på markens art och belastningen på marken.