Utredning av grundläggningssätt

Utredningen av grundläggningen av en byggnad inkluderar en geoteknisk och strukturell granskning av konstruktionerna som gjorts på basis av grundundersökningar och mätningar. Utredningen presenteras med ritningar, redogörelser och vid behov kalkyler.

Vi rekommenderar att grundundersökningar, som i allmänhet utförs genom viktsondering utförs vid byggnadens hörn och längs väggarna med högst 10 meters mellanrum. Jordprov tas för att verifiera de uppgifter om jordarterna som sonderingsresultaten ger. Grundundersökningen för en byggnad omfattar i allmänhet jordprovstagning och laboratorieprov.

Vi rekommenderar att hela tomten avvägs. Om vägglinjens läge ändras behöver avvägningen inte göras om. Om man vill bevara träden på tomten kan det behövas en karta över trädbeståndet.

Grundundersökningar och avvägningar samt grundläggningssätt och grundläggningsnivåer presenteras på kartor och snittritningar. Kartorna görs vanligen i skala 1:200 (1:500) och snitten i skala 1:100 eller 1:200.

Ur redogörelsen ska bland annat följande framgå:

 • utförda undersökningar och avvägningar
 • markytans höjdnivåer
 • grundförhållanden
 • redogörelse för grundvattennivån
 • planerade byggnader
 • resultaten av eventuella belastnings-, sättnings- och glidytskalkyler. De presenteras vid behov som bilagor till utredningen om grundläggningssättet.
 • byggnadernas grundläggningssätt
 • eventuella arbetsanvisningar/komprimeringsanvisningar för de grundläggningssätt som väljs
 • högsta tillåtna grundläggningsnivå vid sonderingspunkterna (grundläggningsnivåerna anges också i ritningarna)
 • tillåtna grundtryck
 • eventuell anvisning om pålningsarbete
 • anvisning om grävning och eventuell pumpning av grundvatten, om grundläggningsnivåerna ligger under grundvattennivån
 • om byggnadens dräneringsnivå ligger under grundvattennivån, krävs en noggrannare utredning om grundvattenhanteringen 
 • bottenbjälklagets byggsätt (bärande eller markburet) och eventuell presentation av gränspunkten mellan byggnadssätten på en grundundersökningskarta
 • inrättande av rörledningar och vid behov presentation av behovet av stöd för vatten- och avloppsledningar
 • grunddränering, ytdränering och presentation av dräneringen av bottenbjälklaget
 • jordart och jordskikt under gården och områden som förses med beläggning
 • presentation av behov att stärka grunden. Planeringen av grundförstärkningen på gårdsområden är i allmänhet ett separat uppdrag och en separat plan.
 • anvisningar om tjälskydd
 • beaktande av radon i konstruktionerna
 • underskrift, utbildning och kontaktuppgifter för den som gjort utredningen om grundläggningssättet