Bestämmelser

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden planeras och byggs enligt rådande bestämmelser och bygglovets villkor. Den som påbörjar ett byggprojekt ska ha tillräckliga förutsättningar för att förverkliga projektet med beaktande av hur krävande projektet är samt ha en kompetent personal till sitt förfogande.

Till ansökan om bygglov ska fogas en utredning om byggplatsens grundläggnings- och grundförhållanden och vid behov om byggplatsens hygieniska förhållanden och höjdläge, samt den grundläggning som dessa förutsätter och om andra behövliga åtgärder, Utredningen ska bland annat innehålla en preliminär beskrivning av grundförhållandena och grundläggningen. I allmänhet utarbetas en noggrannare grundbyggnadsplan först efter bygglovet. Utredningen av grundläggningen kan presenteras redan vid ansökan om bygglov.

I Esbo ska bygglov ansökas hos byggnadstillsynscentralen, som alltid kräver en tillförlitlig utredning om grundläggning av byggnader, med undantag för lätta skjul/stall.

I första hand är det grundbyggnadsplaneraren som ansvarar för grundundersökningens mängd och kvalitet. Vi rekommenderar att man redan när man köper tomten kopplar in en behörig projekterare. Denna kan åtminstone på ett ungefär sluta sig till det sannolika grundläggningssättet.

Grundundersökningsmaterialet från Esbo stads eCity-tjänst (Pohjanpoika) och utdrag ur jordartskartan och byggbarhetskartan är inte tillräckligt för utredningen av grundläggningssätt. Byggherren ska i regel också låta utföra en undersökning av markgrunden på byggnadsplatsen och bifoga en skriftlig utredning om grundläggningssättet. På bergsområden och andra områden med bärande mark kan det räcka med provgropar som undersökningsmetod. På basis av provgropen gör projekteraren av grundkonstruktioner en utredning om grundläggningssättet.

Planering av stålpålar förutsätter bland annat att man känner till lerans skjuvhållfasthet. Denna undersöks i allmänhet med vingsondering.

Enligt Esbo stads byggnadsordning ska man planera och bygga så att radon inte tränger in i byggnaden.