Grundvatten

Regnvattnet absorberas neråt i marken av tyngdkraften och fyller på ett visst djup upp jordens porer, hålor och sprickor och mellanrummen mellan jordpartiklarna. Vattnet blir då grundvatten. Grundvattenskiktet är indelat i olika delar av olika storlek och form där vattenmängden, strömningsriktningen och strömningshastigheten varierar beroende på jordens porositet, skiktens struktur och berggrundens nivå under marken. Vattnet strömmar småningom ut i källorna och i vattendragens strandzoner. Formationer där det finns rikligt med grundvatten som strömmar lätt kallas grundvattenområden..

I Esbo finns 11 grundvattenområden som är viktiga för vattentäkten. Mer information om grundvattenområdena i Esbo ges i Esbo stads miljöcentrals publikation ”Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (1/2015)”. (Skyddsplan för grundvattenområdena i Esbo).

För fastställande av grundvattennivån installeras ofta permanenta rör för observation av grundvatten på byggplatsen. I dessa kan grundvattenytans nivå regelbundet observeras före och ofta även efter byggandet.

Grundvatten i lerområden

Lera är en finkornig jordart som leder vatten dåligt. I Esbo förekommer många lerområden där dagvattnet inte absorberas utan strömmar på markytan ut i havet och i sjöar och vattendrag. Det ogenomträngliga lerskiktet förhindrar nästan helt att regnvattnet absorberas i marken. Under lerlagren finns det grovkorniga jordarter. I ett grundvattenrör som sträcker sig ner till en sådan grovkornig jordart kan grundvattnet stiga och rinna ut på marken. Ett sådant grundvatten med tryck kallas artesiskt. Artesiskt grundvatten förekommer särskilt i sluttningarna i stora dalar med mjuka, ogenomträngliga jordlager. Vid byggande kan det uppstå problem på sluttningsområdet om lerskiktet grävs bort.

Grundvatten i berggrunden

Under de lösa jordlagren finns berggrunden, som är full med sprickor. Under de lösa jordlagren finns berggrunden, som är full med sprickor, eftersom den har utsatts för mycket under sin långa geologiska historia. Från jorden strömmar grundvattnet långsamt ner till berggrundens sprickor och fyller dem. Vattnet i sprickorna kallas berggrundvatten. I allmänhet är berggrundens vattenavgivningskapacitet större i sprickfyllda krosszoner och i deras omedelbara närhet.

Grundvattennivåns variationer och uppföljning av dessa

Grundvattnets yta ligger på samma nivå i platt terräng. Grundvattennivån är lägre närmare strandlinjen. Grundvattennivån varierar årligen beroende på nederbörden. I områden med stora grundvattenreserver orsakar den årliga nederbörden inte särskilt stora variationer. Små grundvattenbassänger är ofta mycket beroende av nederbörden, nivån sjunker kraftigt vid torka. Då töms till exempel de brunnar som får sitt vatten ur små grundvattenförekomster.

Esbo stads geotekniska enhet följer grundvattennivån med hjälp av cirka 800 observationsrör. Den kontinuerliga övervakningen omfattar de viktigaste grundvattenområdena och de flesta områden som har bebyggts eller ska bebyggas. De äldsta grundvattenuppgifterna är över fyrtio år gamla. Monitoreringen av grundvattnet ger värdefull information för byggande. Den ger också information om byggandets inverkan på grundvattnet. Till följd av byggande kan grundvattennivån sjunka, vilket i sin tur kan leda till att markytan sjunker. De trägrunder som man förr använts vid byggande kan skadas om grundvattennivån sjunker.