Kundtjänst

Vi har data om undersökningarna av grunden och grundvattenförhållandena i Esbo. Vi har också data om grundläggning och om radon.

Data är avgiftsbelagt och beställs på Esbo stads eCity-tjänst (Pohjanpoika).

Vi erbjuder ett kartutdrag. Grundpaketet innehåller

  • jordmånskarta
  • karta över grundundersökningar
  • baskartan
  • diagram som skrivits ut i en bildfil

För det avgränsade området finns det också data om

  • borrhålsloggar
  • provtagning och vingsondering
  • digitala sonderingsfiler
  • grundvatten
  • radon

För en preliminär uppfattning om markförhållandena se Esbo karttjänst (Välj uppgifter som visas på kartan - Kartor - Jordartskarta).

Geotekniska enheten undersöker endast stadens egna objekt. Information om företag som gör grundundersökningar finns på Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:s webbplats.

Jordvärmebrunnar

Geotekniska enheten har register över underjordiska utrymmen och jordvärmebrunnar i Esbo. Borrningsrapporter över jordvärmebrunnar ska skickas till geotekniska enhetens kundservice. Blanketten för borrningsrapporten finns på länken nere på denna sida. Borrningsrapporten kan lämnas in på geotekniska enheten eller skickas per post eller e-post. Adresserna finns på blanketten.