Jordarter och berggrund i Esbo

Jordmånen i Esbo är varierande. På samma byggplats kan man träffa både berg och flera meter tjocka lager av mjuk lera. Vid planläggningen och annan planering av markanvändningen är jordmånens egenskaper viktig, ty den har en betydande inverkan på byggkostnaderna.

Den mångfaldiga geomorfologin sätter sin prägel på landskapet. Typiskt för Esbo är dalsänkor med lera, som ställvis breder ut sig som uppodlade lerslätter. Åkrarna kringgärdas av bergiga backar. I lerdalarna är jordlagret ofta över 10 meter tjockt.

Rantakerrostuma Etelä-Suomessa

Bilden: 1. Berg, klippor på krönen. 2. Morän. 3. Sand 4. Lera. 5. Glacifluvial sand. 6. Klapperfält (fornstrand)

På bilden visas en typisk genomskärning av marken i Esbo. Jordarterna har lagrats i skikt ovanpå berggrunden. I berggrundens sprickdalar består jordlagret mest av tjock lera. Backkrönens jordlager har sköljts bort av istiden som lämnat efter sig kala berg. Här och där förekommer små åsar och moar som bildats av älvarna från den smältande inlandsisen. De består av sand och grus. Ställvis har det bildats torv ovanpå leran.

Jordartskartan över Esbo finns på   kartat.espoo.fi.

Vid Esbo station har man borrat sig genom ett 40 meter tjockt jordlager. I borrningsdiagrammet nedan visas lerskiktet med blått och sandskiktet med gult.

Espoon syvin kairaus