Stadens tomter och andra markområden

Tomtenheten är stängt 12.-25.7.2021.

Esbo stads markegendom är ca 10 800 ha, dvs. knappt en tredjedel av Esbos markyta. Tomtenheten sköter utvecklingen av stadens markegendom. Enheten bereder frågor som gäller köp, försäljning, byte, arrende och inlösning av mark- och vattenområden och tomter.

Enheten erbjuder invånare, företag och stadens resultatenheter tomttjänster, samt skaffar de allmänna områden och rekreationsområden som kommunen behöver. Verksamheten styrs av principerna för anskaffning och överlåtning av markområden som godkändes av stadsfullmäktige 9.11.2015. Länk till det finskspråkiga dokumentet.

Västerleden_VladimirPohtokari.jpg
Västerleden nära Otnäs (Foto: Vladimir Pohtokari)