Tomter för egnahemshus

Staden säljer och arrenderar ut egnahemshustomter för byggande i egen regi. Senaste ansökning om egnahemshustomter ordnades från slutet av 2020 till början av 2021. Tidpunkten för nästa ansökning har ännu inte slagits fast.

Senast inkom det sammanlagt 1 863 godkända ansökningar och alla tomter i ansökningsomgången reserverades. De som ansökte hade möjlighet att följa reserveringssituationen.

I ansökningen ingick 78 tomter, varav 51 är belägna i Kurtby, 23 i Hemtans, tre i Fågelberga och en i Grundbacka. Tomternas areal är 482 m²–1 247 m² och byggrätten är 121 v-m²–260 v-m². Tomterna kunde både arrenderas och köpas.

Deltagande i ansökan om tomter

Ansökningen om egnahemshustomter i Esbo bygger på utlottning. För varje sökande lottas det ut ett ordningsnummer efter att ansökningstiden gått ut. Sökandena bjuds in till möten där de i den utlottade ordningen väljer tomter. Under ansökningstiden har det ingen betydelse vilken tomt en sökande är intresserad av, utan tomterna väljs först vid mötet enligt ordningsnummer.

I tomtansökningen kan myndiga personer delta. I utlottningen prioriteras de sökande vars hemkommun från 1.1.2020 utan avbrott har varit Esbo. De är med i den första utlottningsomgången.

Övriga anvisningar och tilläggsuppgifter

Överlåtelse 2020 (pdf, 92 Kt)
Svar på vanliga frågor om ansökan om tomter (på finska).

Kontaktperson:
Antti Yli-Panula, puh. 046 877 1881, antti.yli-panula@espoo.fi