Företagstomter

Esbo stad har lediga industri- och lagertomter på industriområdet Juvamalmen III. Enstaka affärs- och kontorstomter finns bl.a. längs Västerleden och i Fantsby. Beslut om överlåtning av företagstomter görs av Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftsektion och besluten baserar sig på överlåtelseförslag som diskuteras specifikt för varje företag och tomt.

Uppgifter on lediga tomter i Esbo karttjänst.

Överlåtningsprinciper för företagstomter

I huvudsak arrenderas tomterna med långvariga (30 års) inteckningsbara arrendeavtal. Årsarrendet är 6 % av tomtens gängse värde. Arrenden och andra överlåtelsevillkor har inte på förhand fastställts i stadens organ.

I överlåtelseavtalen ingår villkor gällande byggplikt. Utgångspunkten är att 70 % av tomtens byggnadsrätt skall byggas till ibruktagbart skick på 3 år. Tomten får inte överlåtas vidare obebyggd.

Fastighetsskatten fastställs enligt fastighetsskattelagen, dvs. arrendatorn betalar ingen skatt för marken. 

Besök till tomtenheten skall bokas på förhand.