Hörande av grannar kan även göras via e-post när det gäller stadens egendom

Staden äger de flesta allmänna områden, så som parker och gatuområden samt skol- och daghemstomter. Även när man bygger granne med stadens mark, så måste hörande av grannar göras. Utlåtande begärs från tomtenheten som har hand om stadens markegendom.

Ifall staden har hyrt ut fastigheten långvarigt, t.ex. egnahemstomter, är det fastighetens innehavare dvs. arrendator som ger utlåtandet.

Utlåtande begärs med samma princip som av andra grannar. Nödvändiga blanketter hittas på byggnadsinspektionens finska hemsida.  I blanketterna uppges vilka bilagor som behövs.

Ifylld blankett med underskrift samt bilagor skickas till tomtenheten. Materialet kan skickas endera med post eller skannad med e-post (se kontaktuppgifter). Utlåtandenas behandlingstid är 1-4 veckor.

Byggnadsinspektionens experter ger råd åt byggaren såväl när det gäller hörande av grannar som i andra frågor.

Besök till tomtenheten skall bokas på förhand.