Kommunens förköpsrätt styrs av förköpslagen

Med förköpsrätt avses en kommuns rätt att inlösa en såld fastighet ifall ytan överstiger 3000 m2. Besluten om förköp görs av stadsstyrelsen.

Förköpsrätt föreligger icke, om dess nyttjande, med beaktande av förhållandet mellan köparen och säljaren, överlåtelsevillkoren eller andra omständigheter, bör anses uppenbart oskäligt (Förköpslagen 6§).

När staden inte använder förköpsrätten skickas information om detta automatiskt till köparen efter att överlåtelsebrevet anlänt. Överlåtelsebrevet skickas till staden av köpvittnet.

Förhandsutlåtande om att inte använda förköpsrätten

Kommunen kan på förhand på säljarens begäran meddela att man inte kommer att använda förköpsrätten, ifall fastigheten säljs med överenskomna villkor inom två år från beslutet. Staden är inte skyldig att ge förhandsutlåtanden.

Till den skriftliga begäran på förhandsutlåtande bör ett utkast på köpebrevet bifogas. Av köpebrevet framgår fastigheten, köpeskillingen samt andra villkor.

Förhandsutlåtandet kostar 150 euro och betalas vid avhämtning från Esbo centrums samservicekontor, Gallerian Esbotorget, 2 vån. Kamrersvägen 3. 

Besök till tomtenheten skall bokas på förhand.