Markanvändningsavtal görs mellan kommun och markägare

Markanvändningsavtal görs alltid när en detaljplan utarbetas eller ändras på en privat markägares mark och detaljplanen ger avsevärd nytta åt markägaren. Markanvändningsavtalen baserar sig på Markanvändnings- och bygglagen.

I avtalet kommer man överens om markägarens deltagande i kostnaderna för samhällsbyggandet. Samtidigt kan man även komma överens om överlåtande av allmänna områden till staden.

Avtalet förbereds efter att stadsplaneringsnämnden har godkänt detaljplansförslaget. Efter att avtalet skrivits under går planförslaget vidare för behandling i stadsstyrelsen och möjligen i stadsfullmäktige. Tomtenheten ansvarar för avtalsförhandlingarna och avtalet godkänns av stadsstyrelsen.

Framskridandet av aktuella detaljplaner går att följa på stadsplaneringscentralens finska hemsida.

Besök till tomtenheten skall bokas på förhand.