Uthyrning av uteserveringsområden sommaren 2021

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Staden strävar efter att möjliggöra expansion av befintliga uteserveringsområden och placering av nya områden så smidigt som möjligt. Vid förfarande i enlighet med anvisningarna på denna sida kan man besluta om ibruktagande av området enligt modellen för ett enda serviceställe direkt med tomtenheten, varvid det inte krävs något separat tillstånd av byggnadstillsynen. Tomtenheten begär vid behov en bedömning av åtgärdens låga nivå av byggnadstillsynscentralen.

Hyrning av uteserveringsområden på stadens mark ansöks med en skriftlig ansökan (per brev eller via e-post). Formuläret hittar du i slutet av sidan. Till ansökan ska bifogas:

 • en planritning av vilken framgår den preliminära avgränsningen av området och placeringen av inventarier
 • antalet nya kundplatser (eller uppgift om huruvida det endast är fråga om en utvidgning av området med oförändrat antal platser)
 • en bild och/eller beskrivning av vilka framgår inventarier, material och färger
 • handelsregisterutdrag för den sökandes restaurangrörelse.

Ansökan skickas till tomtenheten vid Esbo stad. För uteserveringsområden upprättas tidsbestämda markhyresavtal.

Prissättning

Ersättningen för uteserveringsområdet baseras på antalet kundplatser och kvaliteten på dem (40 euro/plats med utskänkningstillstånd och 25 euro/annan plats för hela säsongen). Ingen extra ersättning debiteras för utvidgning av området i syfte att uppnå glesare avstånd.

Anvisningar

 • Uteserveringsområdet får inte placeras på räddningsvägar eller lyftplatser, eller framför utrymningsvägar och inte heller på framkomlighetsmarkeringar på marken. Uteserveringsområdet får inte ge upphov till buller eller andra miljöolägenheter för bostadslägenheter i närheten.
 • Användning av gatuutrustning, övertäckande av dagvattenbrunnar, åtkomst till kabelskåp, service av belysning och användning av andra liknande tekniska anordningar får inte förhindras.
 • Om man vill utrusta uteserveringsområdet med trätrallar på marken, ska framkomligheten observeras. Passagen till restaurangen/kaféet får inte utrustas med upphöjningar. I mån av möjlighet ska framkomligheten till uteserveringsområdet också vara hindersfri.
 • Reklamanordningarna för uteserveringsområdet får inte vara fasta. Så kallade A-stativ ska placeras så att de inte stör fotgängartrafiken eller övrig trafik. Stativen ska tas bort över natten.
 • Uteserveringsområdet inklusive utrustning och reklamanordningar får uppta högst hälften av den fria bredden på trottoaren/gångvägen. Bredden på den fria gångvägen ska dock alltid uppgå till minst 150 cm.
 • Området ska omgärdas/avskiljas från omgivningen med enkla repstaket, och inventarier och utrustning i användning på området ska passa in i miljön. Som sol- och regnskydd kan man använda bland annat parasoller. Parasollerna får ha restaurangrörelsens namn.
 • När området etableras ska en tillräcklig mängd toaletter tillgodoses (se anvisning för miljöhälsovård i Esboregionen, på finska). 
 • Eventuell rökning i området ska beaktas från fall till fall. Rökningen får inte orsaka hälsofara för omgivningen.
 • Företagaren ska ordna och övervaka avfallshanteringen så att det omgivande området hålls snyggt och välstädat.

Byggnadstillsynen ska kontaktas innan uteserveringen startas om

 • planen omfattar ett tyngre staket med fasta konstruktioner, såsom väggar, tak eller annat motsvarande
 • planen omfattar trädfällning
 • uteserveringen är belägen på annat område än sådant som ägs av staden.