Gång- och cykeltrafik

Det täckande nätet av gång- och cykelvägar och de många parkerna erbjuder goda möjligheter att åka cykel eller promenera. Det finns sexhundra kilometer gång- och cykelväg och ca tvåhundra tunnlar och broar för gång- och cykeltrafik.

De flesta gång- och cykelvägarna har vinterunderhåll men en del park- och friluftsvägar plogas inte.

När nya gator planeras, planeras också de gång- och cykelvägar samt tunnlar och broar som behövs. Staden bygger också nya gång- och cykelvägar vid gator som saknar trottoarer från tidigare. Existerande vägar repareras och trafiksäkerheten förbättras med olika åtgärder. Skolorna är med och främjar trafiksäkerheten.

Vid utveckling och främjande av gång- och cykeltrafik samarbetar staden med bl.a. Helsingforsregionens kommuner, statens vägförvaltning, huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD och statens banförvaltningscentral.

HRT:  Reseplaneraren för cykling och gång