Gång och cykelåkning

Esbos miljö och natur och det täckande nätet av gång- och cykelbanor ger goda möjligheter att röra sig med cykel eller till fots. Största delen av gång- och cykelbanorna underhålls också på vintern. En del av lederna är parkstigar eller friluftsleder utan vinterunderhåll. Du kan läsa mer om säkerheten för gång- och cykeltrafiken i Esbo på webbsidan Trafiksäkerhet.

Vi utvecklar ständigt nätet av gång- och cykelbanor. När nya gator byggs försöker vi också inkludera leder och skilda plan för fotgängare och cyklister. Vi bygger gång- och cykelbanor där de saknas vid befintliga gator. Befintliga leder byggs ständigt om och trafiksäkerheten på dem förbättras. För att förbättra och främja förhållandena för gång och cykelåkning samarbetar vi med huvudstadsregionens övriga kommuner, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland  och Helsingforsregionens trafik.

Målet för cykelvägnätet 2050 främjas långsiktigt och byggandet sker på olika sätt i olika situationer. Största delen av cykelvägnätet i Esbo består av kombinerade cykel- och gångbanor, av vilka en del behöver förbättras. Hälften av ett nät av kvalitetscykelbanor (60 km) uppskattas bli klart före år 2030. En del av cykelvägnätet byggs i samband med gatu-, väg- och trafikprojekt och en del byggs som separata projekt för cykelåkning inom ramen för stadens anslag. Mer information om utvecklingen av huvudlederna finns i tekniska nämndens (5/2020 § 48) program för huvudcykelvägar 2020–2029.