Gatubyggnad

Vi tryggar de grundläggande förutsättningarna för stadslivet genom att upprätthålla gatu- och vägnätet i Esbo. Det här gäller inte motorvägar, ringvägar och övriga allmänna vägar som upprätthålls av Trafikverket eller privata vägar som underhålls av väglag.

Då vi bygger ut trafiknätet samarbetar vi med de omgivande kommunerna och med staten då det gäller samhällstekniska frågor och miljöfrågor. Gatumiljön utvecklas så att den blir trivsam men samtidigt så att både miljöaspekter och stadsbildsrelaterade värden beaktas.

Vid byggandet av nya gator beaktar vi planteringar och stenläggningar längs med gatkanterna. Vi försöker göra gatorna och de allmänna områdena i anslutning till dem trygga och fungerande genom att beakta de stadsbildsrelaterade värdena. Planteringarna planeras omsorgsfullt så att de passar in i respektive miljö.
Livligt trafikerade gator kan få bullerskydd för att dämpa ljudet, stenläggningar längs trottoarerna skapar trivsel och farthinder trygghet till exempel i närheten av skolor. 

Landsvägarnas roll i trafiknätet är stor

Flera stora vägprojekt genomförs år 2014. I slutet av 2013 inleddes de största vägombyggnadsprojekten någonsin i stadens historia: ombyggnaden av Kaitansvägen–Finnviksvägen samt Torvknuten och Torvbanevägen. Andra entreprenader är bl.a. ombyggnaden av Dalsviksvägen, ombyggnaden av Blecktorget i Alberga och breddandet av Biskopsbron över Västerleden.

Läs mer om ombyggnaderna (på finska) här Katuhankkeet.