Gator och parker i Stensviks metrocentrum

Beskrivning av projektet

Södra ändan av Stenbruksgatan och på Ångbåtsvägen byggs ett nytt avsnitt. På Västerleden byggs 600 meter ny körbana och 450 meter ramper med broar och tråg.

Öster om Köklaxledens ramp byggs Stenbruksportens broar. Under bron löper Stensbruksgatan, som går under Västerledens körbanor och södra ramp. I Stensbruksporten finns tre broar.

Av befintliga gator byggs Köklaxvägen på en sträcka av 160 meter söder om Köklaxleden, Gamla Jorvasvägen östra ändan och Stensviksgatan i norra ändan samt Havsströmmens norra ända, Havsbojen och Sjöröken. Dessutom byggs anslutande gator för anslutning av kommunalteknik och gatukonstruktioner.

Över Tschetschulinsporten leder två broar, den norra på Västerleden och den södra på Ångbåtsvägen. Under bron går Stenbruksstigen, en gång- och cykelbana mellan Sjöröksplatsen och Stenbruksplatsen. Från Ångbåtsvägen byggs både en ramp och en trappa till vägportens undergång. På vägportens vägg kommer en väggmålning och i taket monteras nedsänkta, mönstrade stålplattor.

Tschetschulininportti 1.2

Bildkapning från Ramboll Finland Ab:s video om gatuplaneringen i detaljplaneområdet Stensviks metrocentrum. Tschetschulinsporten.

För gator, torg, en öppen plats och gång- och cykelbanor förstärks marken och grunden genom stabilisering, pålning och pålplattor. Som stöd för gator och broar byggs flera stödmurar. I projektet ingår installation av vatten- och avloppsledningar samt dagvattenavlopp med brunnar. Också skyddsrör för el- och dataledningar installeras. 

Gamla Jorvasvägen, Stenviksgatan, Havsbojen, Sjöröken och Havsströmmen byggs inte färdigt till alla delar. Det översta asfaltskiktet, asfalteringen av gång- och cykelbanorna och stenläggningen vid dessa, kantstöd och planteringar utförs först när husen är färdiga. Också stenbeläggning och planteringarna på Sjöröksplatsen, Stenbruksstigen och Sjuhavsleden utförs senare. 

Stenbruksgatan samt gång- och cykelbanorna söder om Gamla Jorvasvägen, väster om Stenviksgatan, norr om Ångbåtsgatan och öster om Havsströmmen byggs färdigt med stenläggning och planteringar. Även södra sidan av Havsbojen och östra sidan av Sjöröken byggs färdigt. De ytor på gång- och cykelbanorna som inte asfalteras eller stenläggs beläggs med 40 millimeter stenmjöl.  Dessutom placeras konstverk och specialarmatur i cirkulationsplatserna och vid gång- och cykelbanorna.

Västerledens omväg, som byggts i en separat entreprenad, rivs och platsen snyggas.

Av parkerna byggs Bojparken och Marisparken. I Marisparken byggs två sänkor för dagvattnet. I parkerna byggs parkvägar och där anläggs planteringar, gräsmattor och ängar. 

I kvarter 34006 mellan Gamla Jorvasvägen och Västerledens ramp bryter man sten för kommande byggande. I kvarteret kommer det senare att byggas bland annat ett parkeringshus och ett idrottscenter. Också i kvartersområde 34028 bryter man sten och utför andra förberedelser för senare byggande.

Mer information (på finska): Höyrylaivantie, Merivirta, Kiviruukinkatu, Kivenlahdenkatu, Vanha Jorvaksentie, Meripoiju, Poijutori, Meriusva, Meriusvanaukio, Laineitteinaukio, Stensvikinpiha, Seitsenmerenreitti, Marinpuisto sekä Ruukinmäki Kivenlahden koira-aitaus

Kivenlahden metrokeskuksen kadut ja puistot sijaintikartta