Gatuunderhåll

Staden upprätthåller gatu- och vägnätet i Esbo. Det här gäller inte motorvägar, ringvägar och övriga allmänna vägar som upprätthålls av NTM-centralen eller privata vägar som underhålls av väglag. 

Staden ansvarar för underhåll av gator och torg samt gång- och cykelvägar i detaljplaneområden samt för underhåll av de privata vägar som staden tagit sig an att sköta.  Trafikverket svarar för underhåll av motorvägar, ringvägar, landsvägar och lokala vägar samt för utvecklingen av trafiksystemen. Väglag och fastigheter står för underhållet av privata vägar.

De viktigaste trafiklederna har förtur

Väghållningen följer fastställda mål och anvisningar.  Vinterunderhållet utförs efter en vägklassificering så att de viktigaste trafiklederna har förtur. Först på listan finns huvudgator som behövs för kollektivtrafiken. Sedan följer matargator och mindre bostadsgator och sist på listan kommer trottoarer och parkgångar med vinterunderhåll. Det är fastigheternas uppgift att se till att tomtanslutningarna är öppna. Växtligheten längs gatorna sköts av stadens parkunderhåll.

Stadens vägar och gator underhålls av gatuunderhållet vid stadsteknikcentralen. Motorvägar och andra allmänna vägar sköts av statens vägförvaltning. En del av de enskilda vägarna sköts av staden och en del av väglagen eller fastigheterna.

Underhållet inbegriper plogning, halkbekämpning, underhåll av trafikmärken, renhållning, reparation av beläggningen, dikning och täckdikning samt utjämning och dammbindning på grusvägar. Underhållet sköts av vägmästardistrikten.