Enskilda vägar

Enskilda vägar är vägar som underhålls av privata fastighetsägare och andra vägdelägare. Om enskilda vägar stadgas i lagen om enskilda vägar 560/2018.

Förrättningar av enskilda vägar görs av Lantmäteriverket. I detaljplaneområden med bindande tomtindelning görs förrättningarna av Esbo stad. 

Underhåll av och bidrag för enskilda vägar 

Vägdelägarna svarar för underhåll av enskilda vägar. Esbo stad underhåller enskilda vägar i detaljplaneområdena om de uppfyller villkoren för övertagandet av underhållet.

Esbo stad beviljar underhållsbidrag för enskilda vägar. För att en enskild väg ska få underhållsbidrag ska den leda till minst två permanent bosatta fastigheter. Vägen ska också vara öppen för utomstående trafik. För vägar för inkörning till en fastighet, vägar på tomter, ägovägar och vägar som endast leder till fritidsbostäder beviljas inte bidrag. 

Ansökningar om underhållsbidrag för enskilda vägar behandlas en gång om året. Ansökan om bidrag (pdf, 96 Kt) med bilagor ska skickas till stadsteknikcentralens registratur före slutet av mars antingen per brev eller per e-post.

Förutsättningen för beviljandet av bidrag är att det har grundats ett väglag för skötsel av ärenden som gäller vägen och att uppgifterna gällande väglaget och den enskilda vägen är uppdaterade både i registret över enskilda vägar och i datasystemet för väg- och gatunätet. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja statsbidrag för ombyggnad av enskilda vägar.

Ansökning om underhållsbidrag för enskilda vägar:

Esbo stad

Registraturen

PB 1

02070 Esbo stad

Besöksadress:

Brogatan 11 (köpcentret Entresse)

02770 ESBO

kirjaamo@espoo.fi

Ansökan om bidrag (pdf, 96 Kt)