Sommarunderhåll

Avsikten med sommarunderhåll är att hålla gatorna och beläggningarna i ett sådant skick som är tillfredsställande med avseende på trafikens behov. Lagen om underhåll och renhållning av gator stadgar om ansvarsfördelningen för underhåll och rengöring av allmänna gator och övriga allmänna områden. 

Tomtägarens underhållsansvar

Tomtägaren
• ansvarar för infarten till tomten.
• ska utan dröjsmål meddela staden eller polisen om skador i beläggningen, gropar och andra motsvarande brister som kan vara farliga för trafiken, på den del av gatan som tomtägaren är skyldig att hålla ren, och dessutom
• vidta tillfälliga åtgärder för att varna trafiken.

Anmälningar ska göras till tekniska centralens kundtjänst på adressen kaupunkitekniikka@espoo.fi eller tfn 09 8162 5100.

Kommunens underhållsansvar

Kommunen
• ansvarar för underhåll av gatan, för att sliten beläggning byts ut och för att skador repareras.
• lägger diken och bygger vägtrummor som behövs för dränering.
• ser till att grusbelagda gator hålls jämna och för dammbindningen på dem samt ansvarar för underhåll av planteringar, gatumöbler, refuger, skyddsräck, vägmärken och vägmarkeringar samt andra motsvarande anordningar i gatuområdet.

Tomtägarens renhållningsansvar

Tomtägaren
• sköter renhållningen av gatan från tomtgränsen till gatans mittlinje, men högst till en bredd av 15 meter. Gaturenhållning omfattar avlägsnande av smuts, löv, skräp och lösa föremål från gatan.
• sköter renhållningen av ett område som sträcker sig högst tre meter från tomtgränsen. Renhållning och vård av växtlighet på grönremsor och diken som direkt gränsar till tomten. 
• Om grönremsorna är bredare än tre meter ska gatuområdet hållas rent på ett område som sträcker sig högst 24 meter från tomtgränsen. Tomtägaren är i detta fall inte renhållningsskyldig med tanke på grönremsan.

Kommunens renhållningsansvar

Kommunen
• ansvarar för underhåll av planteringar som gjorts på uppdrag av kommunen, gatumöbler, refuger, skyddsräck, vägmärken och vägmarkeringar samt andra motsvarande anordningar i gatuområdet