Trafikljus

I slutet av året fanns det trafikljus vid 195 objekt. Vi har hand om planering och underhåll av trafikljus vid gator och vägar som sköts av staden samt vid några statliga vägar (Ring I, Ring II och Åbovägen).

Övervakning av trafikljus

Trafikljusen är kopplade till ett automatiskt fjärrövervakningssystem som följs upp i tekniska centralen och i trafikcentralen vid Nylands vägdistrikt. Fjärrövervakningssystemet kan dock inte identifiera alla tekniska fel. Övervakningssystemet observerar till exempel inte om trafikljusen fungerar dåligt i trafiksituationen. Det är därför viktigt för oss att de som använder vägarna skickar respons om observerade olägenheter.

Samarbetsprojekt kring trafikljus

Esbo deltar i Trafikverkets, närings-, trafik- och miljöcentralens och de största städernas samarbetsprojekt som har som syfte att skapa riksomfattande kvalitetskrav för fjärranvändnings- och övervakningssystem och dataöverföring för trafikljus och andra telematikapparater som används i trafiken.

Felanmälan om trafikljus

Tryckknappar som inte fungerar, krockskador, söndriga skyltar, felaktig funktion

Kundtjänst

Tfn 09 816 25100

liikennevalot@espoo.fi

(du kan skicka ett meddelande till adressen, men meddelandena besvaras inte)

Huvudstadsregionens nummer för felanmälan

Huvudstadsregionens trafikstyrningscentral, tfn 09 3103 7555 (24 h).

(felanmälan om trafikljus i Helsingfors, Esbo och Vanda)