Vinterunderhåll

Avsikten med vinterunderhåll är att hålla gatorna och beläggningarna i ett sådant skick som är tillfredsställande med avseende på trafikens behov under vintern.

Underhåll och skyldigheter

Vinterunderhållet omfattar avlägsnande av snö samt halkbekämpning på körbanor och trottoarer. Vinterunderhåll innebär också att gatuytan ska hållas i brukbart skick, is ska avlägsnas, stenmaterial som använts för halkbekämpning ska avlägsnas på våren och rännstenar, regnvattenrännor och regnvattenbrunnar ska hållas öppna.Vinterunderhållet hör delvis till staden och delvis till fastighetsägarna vars tomter gränsar till gatan. Renhållningen av gator och vissa allmänna områden är lagstadgad.

Tomtägaren eller -innehavaren ska

• se till att snövallar vid tomtanslutningen avlägsnas
• avlägsna snö som kan orsaka fara för anordningar på fastigheten (till exempel postlåda, staket)
• rengöra rännstenar och regnvattenrännor samt
• stå för renhållningen av gatan (skräp) fram till gatans mittpunkt.
Fastigheterna får inte flytta snö från tomten till stadens gatu- eller parkområden, utan snön ska vid behov transporteras till en snötipp. Dessa skyldigheter gäller också en person som hyr tomten

Staden ska

sköta vinterunderhållet av allmänna gator och trottoarer, det vill säga avlägsna snö och utföra halkbekämpning.
  
Körbanorna delas i tre olika klasser medan gång- och cykelvågarna delas i två klasser enligt hur viktiga de är med tanke på att trafiken ska löpa. Vinterunderhållet utförs enligt klassificeringen så att de viktigaste trafiklederna har förtur.

Målet är att gator som hör till klass I och II samt gång- och cykelvägar i klass I ska vara plogade och sandade under vardagar före morgonens rusningstid. Gator som hör till klass III ska skötas under normal arbetstid, senast den tredje dagen efter att snöfallet upphört. De viktigaste gatorna med tanke på arbetsresor och kollektivtrafik hör till klass I eller II och de övriga gatorna (till exempel bostadsgator) till klass III. över gatornas klassificering.