Passagerarantalet i metron ökar - olika åtgärder för att höja kapacitet har utretts

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15-01-2021 kl. 11.56

I framtiden kommer allt fler att välja metron. Därför behövs metrons kapacitet höjas före nästa decennium enligt nuvarande prognoser. HRT, HST, Länsimetro Oy och Esbo stad har startat ett projekt vars syfte är att utreda hur metrons kapacitet kan höjas.

Passagerare stiger in i metron på Ängskullas metrostation.
Den färggranna metrostationen i Ängskulla är Västmetrons sjunde station. Bild: Timo Kauppila.

Passagerarantalet i metron ökar i och med att huvudstadsregionen växer och metron får nya stationer. Antalet passagerare har ökat från 60 miljoner till 90 miljoner sedan västmetron startade. Passagerarantalet kommer att öka ännu mer när metron börjar köra till Stensvik. Metrons kapacitet kommer inte att räcka till i framtiden när markanvändningen blir tätare i metrons influensområde. I februari 2020 var Sörnäs-Hagnäs den mest belastade metrosträckan i morgonrusningen i öster.

Prognosen om de kommande passagerarantalen tas i beaktande när man planerar förbättring av metrons kapacitet och dess tidtabell. Coronaviruspandemin har minskat passagerarantalet i metron. Under våren 2021 blir en uppdaterad prognos om ökning av passagerarantalet klar. För första gången tas pandemins inverkan i beaktande. Det är möjligt att det i framtiden görs färre resor under rusningstider än före coronapandemin. Därför måste man förbereda sig för det att efterfrågan inte ökar på det sätt som förutspåddes i de föregående prognoserna.

Kortare turintervall möjliggör ökning av passagerarantalet

Den viktigaste åtgärden för att förbättra passagerarkapaciteten i metron är hög turtäthet. Den nuvarande turintervallen på 2,5 minuter under rusningstider kommer inte att motsvara de behov som det ökande passagerarantalet har. För närvarande finns det plats för 14 000 passagerare per timme i 24 tågen. I framtiden är den motsvarande siffran 18 000 passagerare per timme och då körs nästan 36 tåg per timme. Syftet är att turintervallen i rusningstid är 100 sekunder.

”Metrosystemen ska förnyas så att det går att göra turintervallen kortare. Den högre turtätheten betyder kortare tid vid stationer och kortare restider”, säger HST:s projektdirektör Heikki Viika.

Den högre turtätheten kräver dock förnyandet av metrons trafikstyrningssystem. Systemet är delvis föråldrat och det förnyas skedvis under denna och nästa årtionde. Det nya systemet gör det möjligt att metron kan få högre turtäthet redan i slutet av denna decennium - då behövs dock också flera tåg.

Illustrationen visar människor på perrongområdet på Stensviks metrostation.
Illustration av metrostationen som byggs i Stensvik. Bild: Kalle Mustonen.

Bättre information på stationer och tåg

Ett annat syfte med projektet är att undersöka hur man kunde utveckla vagnar så att planlösningen fungerar bättre. Ett av målen är att få passagerarna stiga på de vagnar där det finns mer plats.

”Vi granskar också andra åtgärder för att kunna informera passagerare så att tågen stannar kortare tid vid stationerna. Sådana åtgärder är bland annat styrning av passagerarströmmar på stationerna och information ombord på tågen”, säger Viika.

Det är möjligt att höja metrons kapacitet till exempel genom att ta bort en del av sätena. Då finns det mer plats för cyklar och passagerare. I de äldsta metrovagnarna (M100-serie) tas så småningom en del av sätena bort i samband med grundrenovering av vagnar. Bättre planlösning vid dörrarna gör det smidigare för passagerarna att kliva in och förkortar den tid tåget stannar vid stationen.

Dessa åtgärder som nu planeras väntas räcka till fram till 2060-talet.

Det har utarbetats en allmän plan om åtgärder för att höja kapaciteten och den finns på HST:s webbsida (på finska). Planen presenteras för HST:s styrelse 14.1.2021 och efter det för HRT:s styrelse och Esbo stadsstyrelse.