Flyttning av fordon

Esbo stad kan flytta ett fordon till närområdet, till stadens fordonslager eller direkt till avfallshanteringen. Förutsättningarna för att flytta ett fordon har definierats i lagen om flyttning av fordon.

Närflyttningar

Ett fordon som hindrar gatuarbete eller renhållning flyttas av staden till närmaste för ändamålet lämplig plats två dygn efter att uppmaningen att flytta fordonet getts. Vanligen ges uppmaningen i form av ett trafikmärke med bedömning av tidpunkten för arbetet.  Ägaren eller innehavaren av fordonet svarar för kostnaderna för flyttningen. Om det inte finns ett lämpligt ställe i närheten dit fordonet kan flyttas, förs det till stadens lager.

Trafikolyckor

Fordonets ägare, innehavare eller förare är skyldig att flytta fordonet från olycksplatsen utan dröjsmål och senast inom två dygn efter en trafikolycka. Fordon som äventyrar säkerheten ska flyttas omedelbart från trafikområdet. Om fordonet äventyrar trafiken kan polisen flytta det omedelbart. Staden kan utan dröjsmål flytta ett fordon som i betydande grad stör trafiken. Om det inte finns ett lämpligt ställe i närheten dit fordonet kan flyttas, förs det till stadens lager.

Flyttning till lager

Ett felparkerat fordon kan flyttas till stadens fordonslager två dygn efter att det upptäckts. Ett fordon som parkerats på ett privat område i strid med en bestämmelse om parkering kan flyttas efter en motiverad begäran av områdets ägare eller innehavare.

Övergivna fordon

Staden är skyldig att sköta flyttningen av övergivna fordon inom sitt område, om fordonets innehavare försummar sin skyldighet enligt avfallslagen att föra fordonet till en ändamålsenlig mottagningsplats från en gata eller ett allmänt parkeringsområde. Övergivna fordon förs till stadens fordonslager. Före flyttningen får fordonets ägare eller innehavare en uppmaning att flytta bort fordonet inom två dygn. Uppmaningen ges genom att fästa det i fordonet.

Om fordonets ägare inte är känd, sker delgivandet genom kungörelse på stadens anslagstavla under minst 30 dagar. Om fordonet har brunnit eller om det utgör fara för miljön eller för människor flyttar staden fordonet omedelbart till mottagningsplatsen.

Du kan meddela staden om övergivna fordon till kundtjänsten eller lämna respons via responssystemet på webben. Kom ihåg att uppge exakt var fordonet finns, fordonets märke, färg och registernummer. Berätta gärna också hur länge fordonet varit övergivet.

Obetalda felparkeringsavgifter

Om ett fordon har fem eller fler obetalda felparkeringsavgifter som vunnit laga kraft, kan fordonet utan dröjsmål flyttas till stadens fordonslager. Förutsättningen för att fordonet överlåts från lagret är att avgifterna för flyttningen och felparkeringsavgifterna betalas.

Om flyttning skickas meddelande och faktura till ägaren

Staden meddelar skriftligen den sista ägaren som antecknats i fordonsregistret eller en annan känd ägare eller innehavare. Beslutet delges omedelbart efter flyttningen. I beslutet uppmanas ägaren hämta sitt fordon inom 60 dagar efter delgivningen av beslutet. Om ägaren inte hämtar sitt fordon övergår den i stadens ägo. Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta kostnaderna för flyttning, förvaring och administration.

Instruktioner för inlösen av fordon

Fordonen kan hämtas inom 30 dagar efter delgivningen av flyttningsbeslutet. Om ägaren inte hämtar sitt fordon övergår det i stadens ägo. Kostnaderna för flyttningen ska betalas före fordonet hämtas. Fordonet överlåts till ägaren mot kvitto. Om fordonet inte hämtas inom utsatt tid fakturerar eller driver staden in kostnaderna.

Flyttning direkt till avfallshanteringen

Om fordonet är så pass förstört att det är frågan om ett avfall (skrotfordon) enligt avfallslagen är fordonets ägare eller innehavare skyldig att föra fordonet till avfallshanteringen.  Fordonets ägare eller innehavare uppmanas att flytta fordonet inom sju dygn. Staden är skyldig att sköta flyttningen av övergivna fordon inom sitt område, om fordonets ägare eller innehavare försummar sin skyldighet enligt avfallslagen att föra fordonet till en ändamålsenlig mottagningsplats från en gata eller ett allmänt parkeringsområde. Staden flyttar skrotfordonet direkt till avfallshanteringen.

Från ett privat område flyttas skrotfordonet på en motiverad begäran av områdets ägare eller innehavare.

Flyttningsavgifterna

Av Esbo stads tekniska nämnd fastställda avgifter för flyttning av fordon:

  1. Flyttningsavgifterna uppbärs enligt fakturan av en privat serviceproducent (inklusive moms).
  2. Kostnaderna för bortskaffandet uppbärs enligt fakturan av en privat serviceproducent (inklusive moms).
  3. Därtill uppbärs följande avgifter:
  • Förvaring per påbörjad vecka 24,00 euro per fordon (moms 0 %)
  • Bedömningsersättning 33,00 euro per fordon (moms 0 %)
  • Förvaltningskostnader 41,00 euro per fordon (moms 0 %)
  • Kostnaderna för flyttning 62,00 euro per fordon (moms 0 %)

Meddelande om ett övergivet fordon

Stadsteknikcentralen

Kundtjänst

09 816 25100