Inhägnande av gatuområden och allmänna områden

Hyrning av gatuområde kan bli aktuellt om en gata eller en del av en gata måste stängas på grund av byggnadsarbete eller utplacering av en arbetsmaskin. Om en gata eller ett allmänt område tillfälligt ska inhägnas eller användas för förvaring eller som byggarbetsplats, krävs hyrning av gatuområdet. Tillståndsansökningar för hyrandet inklusive kartbilagor ska lämnas via Esbos e-tjänst för byggande och markanvändning minst en vecka före behovet.

Avgifter för områdesanvändning

För tillfälliga arbeten på allmänna områden eller för hyrning av ett markområde uppbärs alltid en avgift för områdesanvändning.

Som tillfälliga arbeten räknas till exempel lyftningsarbeten, platser för växelflak, flyttningsarbeten, fotograferingar, stora skyltar för byggplatser och skyddsområden för husbyggnad.

Avgiften för områdesanvändning beror på ytan på området som tas ur allmänt bruk och på vägklassificeringen. Ytan som faktureras räknas per påbörjad 15 kvadratmeter. Utred om det är frågan om tillfälliga trafikarrangemang, hyrning av ett allmänt område eller kortvarig användning av ett allmänt område.

Debitering

Debiteringen börjar när området tas ur allmänt bruk. Debiteringen slutar när det har gjorts en skriftlig anmälan om att arbetet är färdigt och staden har tagit emot området och godkänt det.

Utöver avgiften för områdesanvändning för tillfälliga arbeten (till exempel växelflak, lyftningsarbeten, flyttning eller fotografering) debiteras en behandlingsavgift och en övervakningsavgift på 60 euro och för tillfälliga arbeten som gäller hyrning för en byggplats (saneringar av fasader, lagerområden, depåer osv.) 180 euro.

För avspärrning av en gata i samband med lyftarbeten eller andra tillfälliga arbeten debiteras ett pris som baserar sig på områdets storlek. Minimidebiteringen är 100 euro per dag. Om det på en hyrd byggplats har byggts en ställning under vilken man kan gå (till exempel vid saneringar av fasader) debiteras hälften av avgiften för områdesanvändning.