Trafikplanering

Trafikplanering är en del av den planering av markanvändningen som görs i samband med general- och detaljplaneringen. När planläggningen är klar fortgår trafikplaneringen mer detaljerat i samråd med gatuplaneringen.

Trafikplaneringens uppgifter:

  • Utredningsplanering av trafiken, där man skapar allmänna riktlinjer för trafiken bl.a. genom att medverka i  utredningsplaneringen för trafikleder i Esbo och i huvudstadsregionen
  • Regional planering av trafiken där man anvisar de trafikförbindelser med utrymmesbehov som behövs för detaljplaneområden samt utreder närmare växelverkan mellan trafik, markanvändning och miljö
  • Planering av kollektivtrafiken i anslutning till planläggningen, där man med hjälp av planläggningens metoder ser till att kollektivtrafikens funktionsbetingelser består och förbättras
  • Trafikundersökningar som ger aktuell information om bl.a. belastningen av trafiknätet, utvecklingen av trafikmängderna, trafikens sammansättning, körhastigheterna och parkeringen.