Lokal och utredningsplanering

I den lokala trafikplaneringen anvisas trafikförbindelser med utrymmesbehov för områden som ska detaljplaneras. Dessutom görs närmare utredningar om växelverkan mellan trafik, markanvändning och miljö. Planerna gäller huvudsakligen planläggningsobjekt som upptas i planläggningsprogrammet.

I den lokala trafikplaneringens uppgifter i detaljplaneringen ingår bl.a.:

• planering av områdets trafiknät
• planläggning av gatu- och trafikområden
• planläggning av områden för gång- och cykeltrafik
• planläggning av områden för kollektivtrafik
• utredningsplaner för trafikleder
• medverkan i planering av allmänna vägar och gator på områden som ska detaljplaneras
• utredningar och utlåtanden som gäller trafiken och dess miljöeffekter
• planering av parkering
• sjötrafik
• servicetrafik
• bedömning av trafikmässig lämplighet vid beslut om planeringsbehov

Esbo indelas i fyra områden för lokal trafikplanering, som i huvudsak följer storområdena. Varje område har en planerare som är insatt i de lokala förhållandena och som känner till bakgrunden till avgöranden samt projekt som står i beråd att inledas.

På grundval av detaljplanerna utarbetar tekniska centralen detaljerade gatuplaner och trafikstyrningsplaner (bl.a. vägmärken samt planer för skyltning och trafikljus). Tekniska centralen ansvarar också för att bygga och underhålla gator.

I utredningsplaner för trafiken skapas de allmänna riktlinjerna för trafiken i Esbo för 20–40 år framåt. Planerarna gör upp och upprätthåller bland annat planer och målnätverk för motorfordonstrafik, cykel- och gångtrafik samt kollektivtrafik.

Utredningsplaneringen fungerar som en kontaktlänk mellan Esbos trafikplanering och bland annat Nyland förbund, samkommunen Helsinforsregionens trafik och statens olika ämbetsverk i ärenden som gäller landskapsplanen, kollektivtrafik och trafiksystem.

Bland annat i samband med generalplaner och trafikvisioner skisserar man upp framtidens gatunät ur alla trafikformers synvinkel. Utredningsplaneringen utreder och låter göra utredningar om planer och trafikprojekt för bedömning av trafikmässiga, ekonomiska och miljömässiga verkningar samt upprättar utredningsplaner i samarbete med olika parter.