Trafikundersökning

Trafikplaneringsenheten svarar för trafikundersökningen i Esbo. Utredningsgruppen vid trafikplaneringsenheten gör trafikundersökningar och upprätthåller aktuell information om dem.

Utredningsgruppen producerar

  • trafikräkning
  • parkeringsundersökningar
  • hastighetsundersökningar
  • uppföljningsundersökningar om kollektivtrafiken
  • samt andra trafikundersökningar och trafikutredningar efter behov

Trafikräkning

Med hjälp av trafikräkning följer man upp utvecklingen av och belastningen på vägar, gator och gång- och cykelvägnätet. Genom parkeringsundersökningar utreds användningen av och fordonstrafiken i parkeringsområden, parkeringsanläggningar och infartsparkeringsområden. Genom hastighetsundersökningar utreds körhastigheter och deras fördelning till exempel för att kunna utvärdera trafiksäkerheten. Med hjälp av kollektivtrafikundersökningar följer man upp utvecklingen av passagerarmängder i kollektivtrafiken och användningen av infartsparkering i Esbo.

Man kan följa antalet fotgängare och cyklister i Esbo och hela Helsingforsregionen i realtid på EcoCounter-punkter. I Esbo finns fyra räknare för gångtrafik och elva räknare för cykling.

Insamling av uppgifter

Uppgifterna samlas huvudsakligen in maskinellt, men vid behov räknar man även manuellt. Utredningsgruppen använder sig av flera mikrovågsdetektorer och slingdetektorer för att undersöka trafikmängder, en kontinuerligt inspelande radarhastighetsmätare för långvariga hastighetsundersökningar samt en manuell radar för mätning av enskilda körhastigheter. I Esbo används också statistik om trafikmängder som fås från servrarna för Trafikverkets automatiska trafikmätningsstationer och Esbos servrar för trafikljussystem. Då man räknar manuellt använder man inspelande räknare.

Användning av undersökningsuppgifter

Uppgifter som fås genom trafikundersökningar används bland annat vid planläggning, i planeringen av hur trafiknätet kan förbättras, vid trafikprognoser, i utredningar om trafiksäkerheten och i utredningar om trafikbuller. Trafikundersökning går ut på att samla in och analysera uppgifter om körhastigheter och parkering för separata utredningar. Utifrån trafikräkning utarbetas årligen rapporten ”Liikenne Espoossa” (endast på finska).

Kontakta: 
Trafikforskare Mikko Kangasmäki, tfn 043 825 2990
Trafikdata-assistent Reijo Simola, tfn 09 816 24217
Trafikdata-assistent Arto Tiainen, tfn 040 482 6233