Trafikforskning

Trafikplaneringsenheten svarar för trafikforskningen i Esbo. Utredningsgruppen vid trafikplaneringsenheten gör trafikundersökningar och upprätthåller aktuell information om dem.
Utredningsgruppen genomför:

• trafikräkning
• parkeringsundersökningar
• hastighetsundersökningar
• uppföljningsundersökningar om kollektivtrafiken, samt
• andra trafikundersökningar och trafikutredningar efter behov

Med hjälp av trafikräkning följer man upp trafiktendenser och belastningen av vägar, gator och gång- och cykelvägnätet. Genom parkeringsundersökningar utreds användningen av och fordonstrafiken i parkeringsområden, parkeringsanläggningar och infartsparkeringsområden. Hastighetsundersökningar utreder körhastigheter och deras fördelning, exempelvis för att man ska kunna utvärdera trafiksäkerheten. Med hjälp av kollektivtrafikundersökningar kan man följa upp utvecklingen av passagerarmängder i kollektivtrafiken och användningen av infartsparkering i Esbo. Av övriga undersökningar kan nämnas den planerade trafikbarometern våren 2012.

Uppgifterna samlas huvudsakligen in maskinellt, men vid behov räknar man även manuellt. Utredningsgruppen använder sig av flera mikrovågsdetektorer och slingdetektorer för att undersöka trafikmängder, en kontinuerligt lagrande hastighetsradar för långvariga hastighetsundersökningar samt en handmanövrerad radar för mätning av enskilda körhastigheter. I Esbo används också statistik om trafikmängder som fås från Trafikverkets och Esbos servrar för trafikljussystem. Då man räknar manuellt använder man lagrande räknare.
Uppgifter som fås genom trafikundersökningar används bland annat vid planläggning, i planeringen av hur trafiknätet kan förbättras, då man skapar trafikprognoser, utreder trafiksäkerheten och gör utredningar om trafikbuller.

Trafikundersökning går ut på att samla in och analysera uppgifter om fortkörning och parkering. Den regionala planeringen av trafiken anvisar de trafikförbindelser med utrymmesbehov som behövs för detaljplaneområden samt utreder närmare växelverkan mellan trafik, markanvändning och miljö. Utifrån trafikräkningen publiceras den årliga rapporten "Liikenne Espoossa" (endast på finska).

Viacount- laskentoja Espoon keskustassa